Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit activiteiten leefomgeving (AMvB Omgevingswet)

Reactie

Naam Nederlandse Isolatie Industrie (ir. H.E. Las)
Plaats Leidschendam
Datum 16 september 2016

Vraag1

Heeft u opmerkingen over het ontwerpbesluit activiteiten leefomgeving en de bijbehorende nota van toelichting?
Bijgaand doe ik namens de Nederlandse Isolatie Industrie (NII) onze reactie op het concept Bbl toekomen.


De NII vraagt het artikel 4.49 (rookproductie vanuit de kern van een constructieonderdeel) te schrappen uit het (concept) Besluit Bouwwerken en Leefomgeving.

De NII acht het artikel 4.49 overbodig omdat de aangescherpte rookverspreidingseisen via NEN 6075:2011 al veel meer veiligheid leveren dan thans is geregeld. Wat men hier wil regelen is van ondergeschikte betekenis en verstoort onnodig marktverhoudingen zonder aanwijsbare en/of onderbouwde probleemstelling en effectrapportage. Voorts is ons onduidelijke welke passende bepalingsmethode zou moeten gaan gelden.

Voor de onderbouwing van ons verzoek om art. 4.49 te schrappen, verwijzen wij kortheidshalve naar het ERB memorandum 2016m061- Rook uit scheidingswanden. Bijgaand aan dit schrijven stellen wij dit Memorandum ter beschikking.

Onderdeel van de onderbouwing van ons verzoek om het artikel te schrappen is eveneens gelegen in de in opdracht van de NVTB opgestelde Efectis rapportage Rookproductie vanuit brandwerende scheidingen – Stand van zaken omtrent mogelijk wettelijke eisen / 2016-Efectis-R000181/MOR/DLM / dd. 18 maart 2016. Het rapport zal u separaat door de NVTB ter beschikking worden gesteld. Bijgaand de pagina met de conclusies uit dit rapport. Voor de onderbouwing van de conclusies verwijzen wij kortheidshalve naar het rapport. Inzake het rapport kunt u desgewenst contact opnemen met de rapporteur dhr. R. van Mierlo.

namens de NII,

ir. H.E. Las
info@nii.nl
06 2297 1566

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht