Novelle wetsvoorstel versterking gebouwen Groningen

In deze novelle worden de onderdelen gewijzigd die met de amendementen van het Kamerlid Beckerman, gericht op ondersteuning voor bewoners (35603, nr. 38) en versterking in eigen beheer (35603, nr. 68), aan het wetsvoorstel zijn toegevoegd. Dit gebeurt om de amendementen uitvoerbaar te maken en aan te laten sluiten bij hetgeen al in de praktijk gebeurt en bij de verantwoordelijkheidsverdeling van de betrokken partijen. De novelle staat vier weken open voor consultatie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-07-2021
Einddatum consultatie 23-08-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Keten-ID 13105
Onderwerpen Bouwen en verbouwen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De focus van deze wetswijziging is gericht op burgers, te weten de eigenaren van gebouwen in Groningen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zoals gezegd is de focus van deze wetswijziging gericht op burgers, te weten de eigenaren van gebouwen in Groningen. De novelle regelt ten eerste dat eigenaren, die in het versterkingsproces bijgestaan willen worden door een onafhankelijk adviseur, onder voorwaarden hiertoe een vergoeding kunnen ontvangen. De andere bepaling expliciteert dat eigenaren de mogelijkheid krijgen om de voorbereiding en uitvoering van de versterking in eigen beheer te kunnen uitvoeren. Van belang hierbij is dat de aanwijzing van de methode waarmee het gebouw wordt beoordeeld, evenals de uiteindelijke beoordeling of het gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet, in publieke handen blijft.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van deze novelle kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording IAK-vragen bij Novelle Versterking Gebouwen Groningen