Novelle WCO I

Dit wetsontwerp wijzigt het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (WCO I). De WCO I betreft de invoering van de mogelijkheid voor de rechtbank om al vóór een mogelijk faillissement in stilte aan te wijzen wie zij zal aanstellen als curator. Dit wetsontwerp beperkt het toepassingsbereik van de WCO I tot ondernemingen die activiteiten verrichten waarmee maatschappelijke belangen zijn gediend, zoals ziekenhuizen. Hierdoor kan een gecontroleerde afbouw van de activiteiten worden voorbereid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-05-2021
Einddatum consultatie 21-07-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 11820
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ondernemingen/ondernemers die maatschappelijke belangen dienen en hun cliënten, rechters, rechter-commissarissen, curatoren en bewindvoerders

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Als de onderneming failliet dreigt te gaan, is het van belang dat dit goed kan worden voorbereid. Op die manier kunnen de activiteiten van de onderneming gecontroleerd worden afgebouwd en kan voorkomen worden dat maatschappelijke belangen ernstig worden geschaad.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het voorontwerp voor de Novelle, de bijbehorende toelichting en het document met vragen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Overige documenten

  • Vragen bij consultatie Novelle WCO I