Tweede nota van wijziging Wbsrz

In deze nota van wijziging zijn grondslagen opgenomen voor de uitwisseling van gegevens, waaronder persoonsgegevens tussen gemeenten en zorgkantoren, gemeenten en zorgverzekeraars, gemeenten onderling en binnen gemeenten tussen de domeinen Wmo 2015, Wlz, Zvw en de Jeugdwet.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-08-2022
Einddatum consultatie 07-09-2022
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 8497
Onderwerpen Verzekeringen Organisatie en beleid Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bij de aanpak van fraude in de zorg zijn meerdere instanties betrokken, omdat verschillende zorgwetten door verschillende instanties worden uitgevoerd. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) en zorgverzekeraars voor de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze bilaterale gegevensuitwisseling zorgt er voor dat een gemeente en/of ziektekostenverzekeraar een vollediger beeld krijgt van de fraude over de domeinen heen en dat hiermee het redelijk vermoeden van fraude door een ‘verdachte’ zorgaanbieder kan worden aangetoond. Hiermee wordt het mogelijk voor deze instanties om maatregelen te treffen door bijvoorbeeld een contract met een zorgaanbieder te beëindigen. Hiermee wordt voorkomen dat kwetsbare patiënten de dupe worden van fraude met zorggelden. Niet alleen financieel gezien, maar ook vanuit het oogpunt van de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.

Waarop kunt u reageren

Op de hele nota van wijziging.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl