Nota Mobiele Communicatie 2017

In deze nota wordt het beleid uiteen gezet op basis waarvan de aankomende jaren de verdeling van de beschikbaar komende frequenties voor mobiele communicatie wordt uitgevoerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-01-2017
Einddatum consultatie 10-03-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In de recent gepubliceerde Nota Frequentiebeleid 2016 wordt als centrale doelstelling vastgehouden aan het streven naar doelmatig frequentiebeleid, maar verschuift bij de invulling daarvan het accent naar het borgen van een efficiënt werkende markt, het aansluiten op maatschappelijke ontwikkelingen en het borgen van publieke belangen. Deze centrale doelstelling en de accentverschuivingen worden voor wat betreft de mobiele telecommunicatiediensten geconcretiseerd in de Nota Mobiele Communicatie. De Nota biedt het beleidskader voor de uitgifte van frequenties in de 700-, 1400- en 2100 MHz banden. Daarmee wordt de voorspelbaarheid van het uitgiftebeleid bevorderd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- aanbieders van telecommunicatienetwerken en -diensten
- apparatuur fabrikanten
- bedrijven en andere organisaties die afhankelijk zijn van draadloze communicatie
- burgers

Verwachte effecten van de regeling

De Nota Mobiele Communicatie 2017 heeft effecten op:
- de verdeling van schaarse frequentieruimte
- de marktkansen voor alle mogelijke (soorten) marktpartijen
- de mogelijkheden voor nieuwe en bedrijfsspecifieke toepassingen

Doel van de consultatie

Het ministerie van EZ wil reacties inwinnen van diverse belanghebbenden en zo een beeld krijgen of de doelstellingen, uitgangspunten en beleidskeuzes voor de komende jaren een passend kader bieden, meer in het bijzonder voor de uitgifte van vergunningen in de 700-, 1400- en 2100 MHz banden.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reactie is mogelijk op alle onderdelen van de Nota Mobiele Communicatie. Er zijn geen specifieke consultatievragen geformuleerd. Bij de consultatie is ter informatie het rapport van het onderzoeksbureau Aetha gevoegd over de samenhang tussen de 700-, 1400- en 2100 MHz banden. De conclusies en aanbevelingen uit dat rapport zijn meegewogen in de Nota.
Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de mobiele breedbandbehoefte van de OOV sector. Er wordt naar gestreefd de onderzoeksresultaten halverwege de consultatietermijn ter informatie op de consultatiesite te plaatsen. Update 27 februari 2017: rapport van Stratix naar de breedbandbehoefte van de OOV sector is beschikbaar gesteld

Meer informatie

  • Rapport Aetha samenhang frequentiebanden

  • Stratix rapport "Breedband voor de OOV sector in de 700 MHz band"