Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Hiermee worden de bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector genormeerd. Met voorliggend wetsvoorstel wordt deze bezoldigingsnorm teruggebracht van 130% naar 100% van het niveau van een minister.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 16 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: