Aanpassingswet normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren regelt dat ambtenaren die in dienst zijn van een overheidswerkgever voortaan op grond van een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling werkzaam zijn. Om deze wet te kunnen in- en uitvoeren, moeten de wetten van de ministeries worden aangepast. De wetgevingsoperatie is technisch van aard.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-01-2018
Einddatum consultatie 12-03-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 2836
Onderwerpen Arbeidsomstandigheden Arbeidsvoorwaarden Ontslag Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wetsvoorstel raakt iedereen die in dienst is van de overheid en de betrokken organisaties.

De Ambtenarenwet 2017 zondert echter groepen, die nu als ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet worden aangemerkt, uit van de toepassing van de nieuwe wet. Het betreft de volgende groepen:
- politieke ambtsdragers, leden van de Hoge Colleges van Staat, leden van zelfstandige bestuursorganen, leden van besturen van andere openbare lichamen en leden van adviescolleges als bedoeld in de Kaderwet adviescolleges;
- rechterlijke ambtenaren, met inbegrip van leden van het Openbaar Ministerie;
- militaire ambtenaren en burgerlijk defensiepersoneel;
- dienstplichtigen;
- (waarnemend) notarissen en (waarnemend) gerechtsdeurwaarders;
- politieambtenaren.
Deze uitgezonderde groepen behouden hun publiekrechtelijke rechtspositie, maar de hen betreffende wet- en regelgeving zal moeten worden aangepast aan de Ambtenarenwet 2017: hun rechtspositieregeling moet in specifieke wet- en regelgeving worden uitgewerkt.

Daarnaast zal de Ambtenarenwet 2017 ook gaan gelden voor een groep die nu niet onder de Ambtenarenwet valt, namelijk diegenen die op basis van een arbeidsovereenkomst met een overheidswerkgever in de zin van de Ambtenarenwet 2017 werkzaam zijn. Bezien moet worden of voor deze groepen nog speciale voorzieningen moeten worden getroffen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren mogelijk maken.

Waarop kunt u reageren

Alle onderdelen.

Downloads