Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs

Met dit wetsvoorstel wordt het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing op het personeel dat werkzaam is in openbare scholen en instellingen in de bovengenoemde onderwijssectoren. Het voorstel regelt dat het ambtenarenrecht, dat nu nog geldt voor de openbare scholen en instellingen, straks niet meer van toepassing is.
De bijzondere scholen en instellingen vielen al buiten de Ambtenarenwet, waardoor het private arbeidsrecht daar altijd al heeft gegolden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-01-2018
Einddatum consultatie 12-03-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs Hoger onderwijs Onderzoek en wetenschap Overige vormen van onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Al het onderwijspersoneel dat in dienst is bij een openbare school of openbare instelling in de onderwijssectoren. Niet alleen leraren, maar ook ondersteunend personeel en leidinggevenden.

Het betreft de sectoren primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal onderwijs), voortgezet onderwijs, universiteiten, universitair medische centra en onderzoeksinstellingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het effect van dit wetsvoorstel is dat de Wnra wordt ingevoerd voor de onderwijssectoren.

De doelgroepen vallen vanaf dat moment niet langer onder het ambtenarenrecht, maar onder het private arbeidsrecht zoals dat ook in het bijzonder onderwijs en in de marktsector geldt. Als gevolg daarvan worden onder andere de volgende regelingen van toepassing op de doelgroepen:
• de tweezijdige arbeidsovereenkomst;
• het private ontslagstelsel, zoals de preventieve ontslagtoets door het UWV of de kantonrechter;
• de zogeheten ketenregeling voor tijdelijke dienstverbanden en de transitievergoeding bij ontslag;
• de beroepsgang via de kantonrechter.
Deze regelingen gelden nu al voor het bijzonder onderwijs.

Waarop kunt u reageren

Doordat de Wnra al is aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer en is bekrachtigd door het vorige kabinet, staat de invoering van het private arbeidsrecht voor personeel werkzaam in de openbare scholen en instellingen buiten discussie.
Waar wel uw reactie op wordt gevraagd, is op het voorstel om alle openbare scholen en instellingen uit te sluiten van de Ambtenarenwet 2017. Zonder deze wijziging zou voor een beperkt deel van de openbare scholen en instellingen behalve het private arbeidsrecht ook deze nieuwe ambtenarenwet gaan gelden. De Ambtenarenwet 2017 bevat regels die samenhangen met het werken bij de overheid zoals het afleggen van de eed of gelofte, bepalingen over integriteit en nevenwerkzaamheden. Deze bepalingen passen niet goed bij de praktijk van het onderwijs. De onderwijssectoren hebben over onderwerpen als integriteit, het melden van misstanden, nevenwerkzaamheden, veiligheid en het voorkomen van seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld, zelf afspraken gemaakt en vastgelegd in de cao’s of in codes.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen