Voorstel van wet houdende het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024

Het kabinet hecht waarde aan goed functionerende uitvoeringsorganisaties. Het kabinet investeert daarom vanaf 2022 structureel € 100 miljoen extra in de uitvoering bij het UWV, de SVB S en het BKWI. Het kabinet stelt voor om de investering te dekken door de bedragen in de Algemene Kinderbijslagwet in 2022 en 2023 niet te indexeren en in 2024 met -0,1%-punt minder te indexeren. Het kabinet acht deze maatregel aanvaardbaar omdat het beperkte inkomenseffecten heeft voor kinderbijslagontvangers.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-01-2021
Einddatum consultatie 10-02-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 12033
Onderwerpen Gezin en kinderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ouders van minderjarige kinderen die kinderbijslag ontvangen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet wordt in januari en juli over het jaar 2022 en 2023 niet geïndexeerd. Over het jaar 2024 wordt de indexatie in januari verlaagd met 0,1%-punt. Ook het extra bedrag aan kinderbijslag waarvoor alleenstaanden of alleenverdienende ouders met een thuiswonend kind dat intensieve zorg nodig heeft in aanmerking komen, wordt niet geïndexeerd. Door deze voorgestelde maatregel blijft het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag aan kinderbijslag in de periode tussen januari 2022 en december 2023 constant.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een concept-wettekst en daarbij behorende artikelsgewijze toelichting. U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen