Regeling implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

In deze concept-regeling zijn personen die bemiddelen in verzekeringen in aanvulling op de levering van een zaak of de verlening van een dienst (hierna: nevenverzekeringstussenpersonen) onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Verder zijn in deze regeling regels opgenomen over de samenwerking en informatie-uitwisseling van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met de toezichthoudende instanties van andere lidstaten en EIOPA.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-12-2017
Einddatum consultatie 01-02-2018
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Verzekeraars, bemiddelaars in verzekeringen, adviseurs, reisorganisaties, autoverhuurbedrijven, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Nevenverzekeringstussenpersonen zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de Wft. De verzekering dient een aanvulling te zijn op de levering van een zaak of de verlening van een dienst door de desbetreffende bemiddelaar en de verzekering dient het risico te dekken van defect, verlies of beschadiging van de geleverde zaak of het niet-gebruik van de verleende dienst. De jaarpremie mag niet hoger zijn dan 600 euro pro rata per jaar. Indien de verzekering een aanvulling is op een dienst en de duur van de dienst gelijk is aan of minder is dan drie maanden dan mag de premie per persoon niet hoger zijn dan 200 euro. Het bemiddelen in hagelschadeverzekeringen, paarden- en veeverzekeringen of glasverzekeringen is niet langer vrijgesteld van de Wft.

Waarop kunt u reageren

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Downloads

Externe bronnen

Te implementeren regeling Richtlijn verzekeringsdistributie

Bron: data.europa.eu