Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2020

Het wetsvoorstel wijzigt de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De Appa regelt de uitkering en het pensioen voor politieke ambtsdragers. Het wetsvoorstel betreft in hoofdzaak aanpassing van de pensioenregeling, maar wijzigt ook een aantal onderdelen met betrekking tot de uitkeringen en enkele wijzigingen van andere wetten die betrekking hebben op de rechtspositie van politieke ambtsdragers.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-11-2019
Einddatum consultatie 31-12-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Nabestaanden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Politieke ambtsdragers met aanspraken op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (leden Tweede Kamer, voorzitter Eerste Kamer), bewindspersonen, commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en voorzitters en dagelijks bestuurders waterschappen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie hiervoor paragrafen 2 tot en met 5 van de toelichting.

Waarop kunt u reageren

Het wetsvoorstel en de Memorie van toelichting.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

Bron: wetten.overheid.nl