Wijziging Regeling zorgverzekering voor de modernisering van het GVS

In het GVS staat welke door de apotheek verstrekte geneesmiddelen tot het basispakket van de zorgverzekering behoren. Onderling vervangbare middelen worden geclusterd en krijgen een vergoedingslimiet. Als de prijs hoger is dan de vergoedingslimiet, betaalt de verzekerde het verschil. De modernisering van het GVS bestaat vooral uit actualisering van de vergoedingslimieten. Daarbij zal er per cluster ten minste één geneesmiddel zijn waarvoor geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-08-2022
Einddatum consultatie 23-09-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 7772
Onderwerpen Verzekeringen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) heeft mogelijk gevolgen voor verzekerde patiënten die geneesmiddelen gebruiken of gaan gebruiken, apothekers die geneesmiddelen verstrekken, artsen en anderen die geneesmiddelen voorschrijven, zorgverzekeraars die geneesmiddelen vergoeden alsmede fabrikanten en tussenhandelaren die geneesmiddelen op de markt brengen of hebben.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De modernisering van het GVS levert een besparing op van de collectieve uitgaven aan geneesmiddelen. De besparing komt tot stand doordat de nieuwe vergoedingslimieten in veel gevallen lager zullen zijn dan nu. De omvang van de besparing is mede afhankelijk van het gedrag van fabrikanten en patiënten. Fabrikanten kunnen hun prijzen verlagen. Als fabrikanten hun prijzen niet aanpassen, kunnen patiënten in beginsel wisselen naar of gebruik maken van geneesmiddelen waarvoor zij niet hoeven bijbetalen.
Sommige patiënten kunnen om medische redenen niet wisselen naar een andere geneesmiddel. Om te voorkomen dat zij zeer veel moeten bijbetalen, zijn de eigen bijdragen gemaximeerd op € 250 per verzekerde per jaar. En om te voorkomen dat geneesmiddelen door de toegenomen prijsdruk van de markt verdwijnen, krijgen de geneesmiddelen in clusters met een lage omzet een opslag op hun vergoedingslimiet.

Waarop kunt u reageren

De modernisering van het GVS is reeds aangekondigd in de brieven aan de Tweede Kamer van 19 april 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 29477, nr. 749) en 3 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 29477, nr. 759). Verder is de modernisering reeds besproken in de Tweede Kamer op 9 juni 2022, 28 juni 2022 en 7 juli 2022.

Er kan alleen worden gereageerd op het concept van de wijzigingsregeling inclusief de toelichting. Het gaat om de wijzigingen van de algemene regels die nodig zijn voor de modernisering van het GVS. Reacties over andere onderdelen van het GVS of over (de systematiek van) het GVS in het algemeen, worden niet behandeld. Ook reacties over clusterindelingen en de criteria voor clusterindeling worden niet behandeld.

Als gevolg van de modernisering zullen de vergoedingslimieten worden aangepast. Ook de clusterindeling kan veranderen. De wijzigingen zijn in concept bekendgemaakt (https://www.farmatec.nl/prijsvorming/geneesmiddelenvergoedingssysteem/modernisering-gvs). Voor de definitieve wijzigingen van bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering wordt een andere regeling gemaakt. Reacties over concrete vergoedingslimieten en over de prijzen en de indeling van specifieke geneesmiddelen worden daarom niet behandeld bij deze internetconsultatie.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Uitstel modernisering GVS

Bron: www.tweedekamer.nl