Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving, aanscherping en uitbreiding van de milieuprestatie-eis

In dit besluit zijn enkele wijzigingen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aangebracht die betrekking hebben op de milieuprestatie-eis voor gebouwen. Het gaat hier met name om een verdere aanscherping van de milieuprestatie-eis voor woonfuncties en kantoorfuncties en de introductie van een milieuprestatie-eis voor een aantal andere gebruiksfuncties. De milieuprestatie wordt berekend om de milieuimpact van het materiaalgebruik van een bouwwerk te bepalen. Het doel van de milieuprestatie-eis is om de milieuimpact van gebouwen, over de gehele levenscyclus, te verlagen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Document toegevoegd, 29 januari 2024

Nieman Raadgevende Ingenieurs (hierna Nieman) heeft in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een onderzoek uitgevoerd uit naar de inpassing van Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) in de bouwregelgeving.

Document toegevoegd, 29 januari 2024

In dit onderzoek is een herberekening gemaakt van de mpg score van de referentie bouwwerken die in opdracht van RVO zijn opgesteld om de mpg-eisen voor het Besluit bouwwerken leefomgeving te bepalen.
Deze herberekening is noodzakelijk voor de implementatie van de herziene bepalingsmethode versie A2.

Document toegevoegd, 29 januari 2024

Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft in opdracht van Stichting Milieudatabase (NMD) een vervolgonderzoek uitgevoerd uit naar de uitbreiding van grenswaarden van de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG). In dit rapport leest u onze bevindingen.

Document toegevoegd, 29 januari 2024

Het doel van dit onderzoek is om te komen tot een eerste voorstel voor een eis aan de MPG van gebouwen met een industriefunctie. Als startpunt voor deze studie zijn bestaande bronnen gebruikt waarin al is gekeken naar
de MPG-score van gebouwen met een industriefunctie.

Document toegevoegd, 29 januari 2024

Aan Nieman Raadgevende Ingenieurs is gevraagd om te onderzoeken hoe de demarcatie van de milieuprestatie het beste kan worden opgenomen in de bouwregelgeving en hiervoor een tekstvoorstel te doen.

Document toegevoegd, 29 januari 2024

Aan Nieman Raadgevende Ingenieurs is gevraagd om te onderzoeken tot welke effecten de aanscherping en verbreding van de mpg-eis kan leiden op het voldoen van een bouwplan aan de overige nieuwbouwregels van het Bbl.

Document toegevoegd, 29 januari 2024

De centrale vraag van deze verkenning luidt als volgt: Wat is de impact van de MPG-aanscherping van de nieuwbouw van woningen op de bouw? Het antwoord op deze vraag zal worden beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen:
• Welke maatregelen moet de sector nemen om aan de nieuwe norm te kunnen voldoen?
• Welke impact hebben de maatregelen op de bouwkosten?
• Welk effect heeft de aanscherping op het bouwvolume?

Document toegevoegd, 29 januari 2024

De doelstelling van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de regeldrukeffecten en de administratieve lasten, nalevingskosten en bestuurlijke lasten van de wijziging van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken, inclusief de aanpassing van de weegset.

Document toegevoegd, 29 januari 2024

Het ministerie van BZK heeft Sira Consulting gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de lasten- en regeldrukeffecten van de verbreding en aanscherping van de milieuprestatie. Het onderzoek biedt inzicht in de eenmalige en structurele effecten van de beschreven wijzigingen.