Besluit implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014

Consultatie van het wijzigingsbesluit ter implementatie van de richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van richtlijn 2002/92/EG en richtlijn 2011/61/EU en de daarbij behorende verordening (PbEU 2014, L 173) (hierna: MiFID II) en de gedelegeerde uitvoeringsrichtlijn markten voor financiële instrumenten 2014.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-03-2017
Einddatum consultatie 23-04-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Ter uitvoering van MiFID II en de gedelegeerde uitvoeringsrichtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 worden het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo), het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit gereglementeerde markten Wft, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten aangepast. Tevens worden deze besluiten aangepast, indien dit noodzakelijk is, ter uitvoering van uitvoeringsverordeningen zoals de gedelegeerde verordening markten voor financiële instrumenten 2014 inzake organisatorische eisen.

Aan een deel van de artikelen van MiFID II is reeds uitvoering gegeven in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit besluit voorziet in de implementatie van de resterende artikelen van MiFID II, met name ten aanzien van regels omtrent vakbekwaamheid, productontwikkelingsproces, informatieverstrekking, het beschermen van de rechten van cliënten (t.a.v. financiële instrumenten en gelden) en provisies.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beleggingsondernemingen, datarapporteringsdienstverleners, marktexploitanten, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling

Voor de verwachte effecten van het besluit wordt verwezen naar §3 van het algemeen deel van de toelichting. In deze paragraaf wordt ingegaan op de gevolgen en effecten voor het bedrijfsleven en inzage geboden in de administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten die het besluit met zich meebrengt.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wijzigingsbesluit en de nota van toelichting.

Meer informatie