Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit Wmcz 2018

Reactie

Naam KBO-PCOB (MSc A.E. Markus)
Plaats Utrecht
Datum 22 mei 2019

Vraag1

a. Heeft u opmerkingen bij de in artikel 2 opgenomen aanwijzing van de instellingen waarop de wet niet van toepassing is?
b. Heeft u opmerkingen bij de in artikel 3 opgenomen regeling van de gevallen waarin een ambulante instelling pas tot instelling van een cliëntenraad verplicht is als in de regel met meer dan 25 natuurlijke personen zorg wordt verleend?
c. Heeft u andere opmerkingen bij het Besluit Wmcz 2018?
Seniorenorganisatie KBO-PCOB plaatst in het kader van de internetconsultatie graag enkele korte opmerkingen bij artikel 2 en 3 van het ambtelijk concept voor het Besluit Wmcz 2018.

Ad a: Opmerkingen bij de in artikel 2 opgenomen aanwijzing van de instellingen waarop de wet niet van toepassing is
KBO-PCOB heeft er bezwaar tegen dat organisaties die uitsluitend zorg in de vorm van vervoer (zoals Wlz-vervoer van en naar de dagbesteding) of in de vorm van bepaalde diensten of voorzieningen leveren (zoals schoonmaak, verstrekking van eten/drinken/kleding als mede bepaalde roerende voorzieningen of mobiliteitshulpmiddelen), worden uitgesloten van de reikwijdte van de Wmcz 2018. De uitzondering betreft diensten en voorzieningen die direct raken aan de kwaliteit van leven van cliënten. Hiervoor dient medezeggenschap verankerd te zijn. De nota van toelichting bij het conceptbesluit maakt ook onvoldoende duidelijk welke eventuele alternatieve vormen van medezeggenschap er op deze terreinen beschikbaar zijn, en wie er voor cliënten aanspreekbaar is als cliënten de zorgverlening anders ingevuld willen zien.

Wel goed vinden wij dat het medisch-specialistisch bedrijf binnen het ziekenhuis niet wordt uitgezonderd van de toepassing van de wet. Dit voorkomt dat belangrijke onderdelen van het ziekenhuis zich puur vanwege de gekozen juridische constructie kunnen onttrekken aan medezeggenschap van cliënten.

Ten slotte adviseert KBO-PCOB goed te monitoren hoe het buiten de reikwijdte van de Wmcz 2018 houden van pgb-bekostigde verblijfsinstellingen die uitsluitend worden bestuurd door vertegenwoordigers van cliënten die in de instelling verblijven, uitpakt. Enerzijds hebben wij begrip voor deze uitzondering, maar anderzijds zijn wij er niet helemaal gerust op dat de stem van cliënten langs deze weg voldoende breed wordt gehoord en meegewogen.

Ad b: Opmerkingen bij de in artikel 3 opgenomen regeling van de gevallen waarin een ambulante instelling pas tot instelling van een cliëntenraad verplicht is als in de regel met meer dan 25 natuurlijke personen zorg wordt verleend
KBO-PCOB acht het waardevol dat het conceptbesluit de hogere drempel voor het verplicht stellen van een cliëntenraad niet van toepassing verklaart voor (ambulante) zorg door medische specialisten en voor (door een ambulante instelling verleende) persoonlijke verzorging, begeleiding en/of verpleging. Bij gevoelige zorg voor kwetsbare personen is een lage drempel gepast.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht