Wetswijzigingen medezeggenschap scholen

Het wetsvoorstel kent 4 onderdelen: 1. MR funderend onderwijs krijgt instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting; 2 OPR krijgt instemmingsrecht op de meerjarenbegroting van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs; 3 Het schoolondersteuningsprofiel van de school in het funderend onderwijs wordt jaarlijks vastgesteld en wordt onderdeel van de schoolgids; 4 De MR in het po krijgt een adviesrecht bij vaststelling groepsgrootte.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-07-2020
Einddatum consultatie 11-09-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bestuurders, leraren, leerlingen, ouders

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met dit wetsvoorstel wordt de positie van de medezeggenschaporganen in het funderend onderwijs versterkt en wordt de informatievoorziening aan ouders, leerlingen en personeel verbeterd.

Waarop kunt u reageren

De keuze voor het koppelen van het instemmingsrecht aan de hoofdlijnen van de begroting ligt vast. De definitie en afbakening van wat er tot de hoofdlijnen behoort is nog niet vastgelegd.
De keuzes in de balans tussen duidelijkheid over de hoofdlijnen, de begroting en de reikwijdte van het instemmingsrecht en ruimte voor scholen om eigen invulling hieraan te geven in het wetsvoorstel leggen wij graag ter consultatie voor.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen