Regeling vereenvoudiging markttoets

Met deze wijziging van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting wordt de markttoets voor woningcorporaties vereenvoudigd, zodat zij gemakkelijker middenhuurwoningen kunnen bouwen als dat op lokaal niveau gewenst is. Het vereiste bruto aanvangsrendement bij nieuwe investeringen wordt op 0% gezet; monitoring of de corporatie onder marktconforme voorwaarden opereert vindt plaats op portefeuilleniveau.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-03-2018
Einddatum consultatie 09-04-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 9098
Onderwerpen Bouwen en verbouwen Huren en verhuren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

* woningcorporaties
* gemeenten
* marktpartijen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De voorgestelde vereenvoudig leiden tot meer duidelijkheid voor gemeenten, meer transparantie bij plannen voor middenhuur, versnelde procedures en een verduidelijkte regelstructuur.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op het gehele voorstel.

Voor de markttoets worden drie trajecten gestart, die samen zorgen voor de gewenste vereenvoudigingen. Vanwege de noodzaak om snel te komen tot meer middenhuurwoningen op plekken waar dit lokaal gewenst is, worden de trajecten zo snel mogelijk in behandeling gebracht. Ze hangen echter wel samen.

De trajecten zien er als volgt uit:

* Wijziging Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (voorgenomen inwerkingtreding: voorjaar 2018) – bijstelling rendementseis op projectniveau;
* Wijziging Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (voorgenomen inwerkingtreding: najaar 2018): uitzondering voor werkzaamheden waarvoor geen marktinteresse is;
* Wet maatregelen middenhuur (indiening voorjaar 2018): verduidelijking van de regels voor huisvestingsverordening en markttoets, rendement op portefeuilleniveau, versnellen van de procedure.

Downloads

Externe bronnen

Grondslag Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Bron: wetten.overheid.nl

Grondslag Woningwet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Bron: wetten.overheid.nl

Kamerbrief kabinetsreactie rapport 'Samen bouwen aan middenhuur'

Bron: www.rijksoverheid.nl