Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Uitbreiding btw-herzieningsregels voor kostbare diensten

De consultatie betreft de voorgenomen uitbreiding van de btw-herzieningsregels voor zogenoemde kostbare diensten.
Onder deze kostbare diensten worden (investerings)diensten verstaan die aan een ondernemer worden verricht en door die ondernemer over langere tijd binnen zijn onderneming worden gebruikt. Deze diensten worden doorgaans op de balans geactiveerd en over meerdere jaren afgeschreven. Daardoor vertonen deze diensten dezelfde kenmerken als investeringsgoederen binnen de onderneming.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
18-05-2017
Einddatum consultatie
15-06-2017
Status
Gesloten
Type consultatie
Ministeriële regeling
Organisatie
Ministerie van Financiën
Onderwerpen
Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wegnemen van een onevenwichtigheid in het volgen van de aftrek van btw bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen naar gelang het een (investerings)goed of een (investerings)dienst betreft.
Anders dan bij de levering van investeringsgoederen, voorziet de btw-herzieningsregeling niet in de mogelijkheid om de aftrek van btw op de ingekochte diensten gedurende enkele jaren aan te passen aan het gebruik dat van die dienst wordt gemaakt voor btw-belaste of van btw-vrijgestelde prestaties. Toch kunnen deze diensten grote investeringen betreffen, zoals bijvoorbeeld de verbouwing van een bedrijfspand die voor de omzetbelastingwetgeving als een dienst kan worden geduid. Met het voorstel wordt het mogelijk om - net als bij de aankoop van een investeringsgoed - ook de aftrek van de btw te herzien (corrigeren) naar gelang het gebruik dat van dergelijke diensten wordt gemaakt.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De voorgenomen wijziging is van belang voor alle ondernemers die zowel van btw vrijgestelde - als met btw belaste prestaties verrichten en hierbij gebruik maken van bedrijfsmiddelen. Dit kunnen investeringsgoederen zijn maar ook de hiervoor genoemde kostbare diensten. Bij een wijziging in het gebruik van deze bedrijfsinvesteringen binnen een bepaalde periode kan deze uitbreiding van de herzieningsregeling effect hebben. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan exploitanten van onroerende zaken.

Verwachte effecten van de regeling

Door de voorgenomen wijziging wordt per 1 januari 2018 de mogelijkheid uitgebreid om de aftrek van btw op de aanschaf van kostbare diensten te herzien bij gewijzigd gebruik (btw-vrijgesteld of btw-belast).

Doel van de consultatie

Doel van de consultatie is om betrokkenen de gelegenheid te geven op de voorgenomen wijziging te reageren. De consultatie biedt belanghebbenden ook de mogelijkheid informatie te delen die van belang kan zijn bij de wijziging van deze regeling. Daarbij is van belang dat de voorgenomen uitbreiding van de herzieningsregeling na consultatie nog kan wijzigen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het is mogelijk op alle onderdelen van het voorstel te reageren.
Zoals hierna vermeld worden alleen reacties waarvan door de inzender is aangegeven dat deze openbaar mogen zijn gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Daarbij kan worden aangetekend dat reacties van organisaties altijd worden gepubliceerd.

Meer informatie

Acties

Delen regeling