Wijziging Wet Huis voor klokkenluiders ter implementatie EU-richtlijn

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. Deze richtlijn is op 7 december 2019 in werking getreden en dient op 17 december 2021 in de Nederlandse wetgeving te zijn geïmplementeerd. Daarnaast worden enige wijzigingen in de Wet Huis voor klokkenluiders voorgesteld met het oogmerk die wet te verduidelijken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-07-2020
Einddatum consultatie 10-09-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 10378
Onderwerpen Gemeenten Organisatie en beleid Provincies Rijksoverheid Waterschappen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- het Huis voor klokkenluiders, inspecties en toezichthouders op beleidsterreinen van de Europese Unie (zoals de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit Persoonsgegevens, De Nederlandsche Bank N.V. en de Nederlandse Zorgautoriteit) en de ministeries die voor die toezichthouders en inspecties verantwoordelijk zijn;
- werkgevers (in zowel de publieke als private sector) bij wie in de regel ten minste vijftig personen werkzaam zijn en alle werkgevers die vallen onder het toepassingsgebied van de in de delen I.B en II van de bijlage van de richtlijn genoemde Uniehandelingen;
- degenen die in een werkgerelateerde context informatie (kunnen) verkrijgen over een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht en daarvan een melding (willen) doen of dit openbaar maken alsmede degenen die een melder bijstaan en betrokken derden;
- de Stichting van de Arbeid, en de vakbonden en sectorwerkgevers bij de overheid (o.a. VNG en IPO), verenigd in de Raad voor het overheidspersoneelsbeleid.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Implementatie van de richtlijn leidt tot versterking van de rechtspositie van klokkenluiders (o.a. door omkering van de bewijslast bij benadeling wegens een melding) en tot een grotere kring van personen die ondersteuning en rechtsbescherming krijgen bij melding van een vermoeden van een misstand (ook sollicitanten, aandeelhouders, bestuurders en eenieder die werkt onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers hebben aanspraak op rechtsbescherming en ondersteuning; verder worden degenen die een melder bijstaan en betrokken derden beschermd).
Implementatie van de richtlijn leidt verder tot een aantal extra verplichtingen voor werkgevers (aanscherping van eisen voor interne meldkanalen) en voor aangewezen bevoegde autoriteiten (inrichting van externe meldkanalen).

Waarop kunt u reageren

Op het wetsvoorstel en bijbehorende memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Brief d.d. 15 juli 2020 minBZK aan Tweede Kamer

Bron: www.rijksoverheid.nl

EU-richtijn ter bescherming van klokkenluiders

Bron: eur-lex.europa.eu

Wet Huis voor klokkenluiders

Bron: wetten.overheid.nl