Wet keuzevrijheid openingstijden winkeliers

Het doel van dit concept wetsvoorstel is om de keuzevrijheid van de winkelier over openingstijden te verankeren, binnen de grenzen van de bij of krachtens de Winkeltijdenwet vastgestelde openingstijden. Winkeliers kunnen na inwerkingtreding van het wetsvoorstel niet gehouden worden aan bestaande en nieuwe besluiten van derden over openingstijden waarmee zij niet uitdrukkelijk hebben ingestemd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-10-2018
Einddatum consultatie 28-11-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Keten-ID 9469
Onderwerpen Burgerlijk recht Ondernemen Overige economische sectoren Toerisme Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit wetsvoorstel raakt winkeliers, winkeliersverenigingen, verenigingen van eigenaren en verhuurders van winkelpanden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het gevolg voor bedrijven is dat winkeliers niet meer gebonden zijn aan door derden opgelegde openingstijden, waar de winkelier niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd, maar ook dat er minder (dwingende) coördinatie mogelijk is voor gezamenlijke openingstijden in een winkelgebied. Dit kan ook merkbaar zijn voor consumenten. Het wetsvoorstel behelst het toekennen van een extra recht of waarborg aan winkeliers. Dit heeft geen gevolgen voor overheden, het milieu of administratieve lasten.

Waarop kunt u reageren

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het conceptwetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen