Wijziging vd Wegenverkeerswet 1994 ivm kentekenen tractoren en voertuigen beperkte snelheid

Het wetsvoorstel bevat de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van de kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtractoren, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines. Aanleiding is de motie Kuiken (2012–2013, 29 398 nr. 356) waarin is verzocht om, in het belang van de verkeersveiligheid en gelijke concurrentieverhoudingen, over te gaan tot kentekening van genoemde voertuigen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-04-2015
Einddatum consultatie 08-05-2015
Status Regeling ingetrokken
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Er komt een algehele kentekenplicht voor voertuigen die op de openbare weg rijden. Op landbouw- en bosbouwtractoren (hierna: LBT’s), motorrijtuigen met beperkte snelheid (hierna: MMBS) en mobiele machines (hierna: MM), en aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines (hierna: LBTA) wordt het registratiesysteem van toepassing zoals dat nu ook voor andere gekentekende motorrijtuigen geldt. Indien met een combinatie van tractor en getrokken voertuig (boven 750 kg) harder dan 25 kilometer per uur gereden zal worden, dan zal ook het getrokken voertuig zelfstandig gekentekend moeten worden.
Uitzonderingen op de kentekenplicht vormen die voertuigen die, inclusief verwisselbaar uitrustingsstuk aan de voorkant, niet breder zijn dan 130 cm en de volgende functionaliteiten hebben: maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen. Daarnaast mogen deze motorrijtuigen niet voorzien zijn van de mogelijkheid om een aanhangwagen of getrokken verwisselbare machine te trekken.

Inwerkingtreding is voorzien per 1 januari 2017. Voor die voertuigen die op het tijdstip van inwerkingtreding van het wetsvoorstel reeds in het verkeer zijn, wordt voorzien in een aangepaste procedure (conversie) die moet worden gevolgd om voor deze voertuigen een kenteken te verkrijgen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Eigenaren van LBT’s, MMBS'en, MM's en LBTA’s, het Openbaar Ministerie, de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport in verband met handhaving, de dienst Wegverkeer (RDW) om te voorzien in kentekening.

Verwachte effecten van de regeling

Met de kentekenplicht worden de technische gegevens van het voertuig en de gegevens van de eigenaar vastgelegd in het kentekenregister. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de verkeersveiligheid en aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. De verkeersveiligheid rondom tractoren op de openbare weg is reeds jaren en onverminderd in het geding, onder andere bevestigd door het rapport “Verkeersongevallen met (land)bouwvoertuigen” (oktober 2010) van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Daarnaast vindt de inzet van tractoren voor transportdoeleinden op de openbare weg in toenemende mate buiten de agrarische sector plaats, zoals in de bouw- en infrasector en het grondverzet. En tenslotte hebben het Openbaar Ministerie en politie reeds jaren aangeven niet adequaat te kunnen handhaven door ontbrekende kentekening. Met de invoering van de kentekenplicht voor alle tractoren kan ook voldaan worden aan een tweetal Europese verplichtingen: De Europese APK verplichting voor tractoren met een maximum constructiesnelheid van meer dan 40 kilometer per uur, zoals vastgesteld in richtlijn 2014/45/EU en de Europese verplichting voor controle langs de weg van tractoren met een maximum constructiesnelheid van meer dan 40 km per uur, zoals vastgesteld in richtlijn 2014/47/EU . Nederland moet uiterlijk met ingang van 20 mei 2017 beide richtlijnen geïmplementeerd hebben in de nationale wetgeving. Met ingang van 20 mei 2018 moeten de richtlijnen 2014/45/EU en 2014/47/EU ook daadwerkelijk worden toegepast.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om burgers en bedrijven de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het ontwerp wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele ontwerp van het wetsvoorstel en de overige conceptregelingen betrekken.

Meer informatie