Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wkpb Beter Kenbaar

Doel is vereenvoudiging van de huidige Wkpb. Het wetsvoorstel voorziet in één registratie van publiekrechtelijke beperkingen in de Basisregistratie Kadaster en in een verruiming van de objecttypen waarop beperkingen kunnen worden gevestigd zodat deze vanuit hun interne werkprocessen de beperkingen aan de BRK kunnen gaan leveren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
09-12-2018
Einddatum consultatie
12-01-2019
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen
Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Notariaat, makelaardij, burgers, bestuursorganen bij de gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De gebruikers (notariaat, makelaardij, burgers) krijgen een geïntegreerde toegang tot alle publiekrechtelijke beperkingen in Nederland. Voor bestuursorganen in hun rol als besluitnemer worden de aanleverprocedure en de achterliggende werkprocessen efficiënter. Voor gemeenten betekent dit een ingrijpender wijziging dan voor de overige bestuursorganen, omdat de eigen beheersystemen bij de gemeenten zullen worden afgebouwd en een nieuw aanleverproces naar de BRK moet worden ingericht.

Waarop kunt u reageren

Het concept-wetsvoorstel Wkpb bevat de algemene bepalingen waarop de nieuwe opzet is vastgelegd. De bijbehorende Uitvoeringsregeling Wkpb bevat bepalingen waarin de aanlevering door bestuursorganen wordt gespecificeerd.
Opgemerkt wordt dat er terzake het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken geen wijzigingen worden voorgesteld. U kunt desgewenst op deze keuze reageren.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Overige documenten

Acties

Delen regeling