Invoeringsbesluit Omgevingswet

Het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet wijzigt de vier AMvB's onder de Omgevingswet en 40 andere besluiten, trekt 35 besluiten in en regelt overgangsrecht, waaronder een set van voormalige rijksregels voor het omgevingsplan en de waterschapsverordening.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-10-2018
Einddatum consultatie 21-12-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 5599
Onderwerpen Afval Bodem Energie Geluid Lucht Stoffen Water Cultuur Ruimtelijke ordening Waterkeringen en waterbeheer Bouwnijverheid Industrie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, natuur- en milieuorganisaties, bedrijven en bestuursorganen bij de gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Op verantwoorde wijze in werking laten treden van de Omgevingswet en de vier AMvB’s. Dit betekent dat zowel rekening wordt gehouden met een voldoende niveau van rechtszekerheid in het overgangsrecht, het terugdringen van bestuurslasten en administratieve lasten door gelijkstelling van huidige instrumenten aan nieuwe instrumenten, alsook het bevorderen dat de verbeterdoelen van de Omgevingswet worden bereikt.

Waarop kunt u reageren

Het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet bestaat uit zes onderdelen. De eerste vier onderdelen betreffen wijzigingen van het Besluit activiteiten leefomgeving (deel 1), het Besluit bouwwerken leefomgeving (deel 2), het Besluit kwaliteit leefomgeving (deel 3) resp. het Omgevingsbesluit (deel 4). Bij deze vier besluiten mag alleen gereageerd worden op de nieuw, door het Invoeringsbesluit in te voegen, onderdelen. Deel 5 bestaat uit de wijziging en intrekking van andere besluiten, de voormalige rijksregels (bruidsschat) en het overgangsrecht. Deel 6 bestaat uit het algemeen deel van de nota van toelichting. Op deel 5 en 6 mag volledig worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Omgevingswetportaal

Bron: www.omgevingswetportaal.nl