Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Invoeren publiek identificatiemiddel (eID) op het rijbewijs

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Reglement Rijbewijzen en een paar ministeriële regelingen. Met deze op uitvoering gerichte wijzigingen wordt deze regelgeving aangepast aan de Wet digitale overheid. In deze wet wordt geregeld dat de RDW op het rijbewijs een zogeheten publiek identificatiemiddel (eID) plaatst. Na activatie kan de burger hiermee op het hoogste betrouwbaarheidsniveau communiceren met de overheid en digitale diensten afnemen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-08-2020
Einddatum consultatie 29-09-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10813
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Burgers in bezit van een rijbewijs met eID;
• Burgers in bezit van een rijbewijs zonder eID;
• toekomstige rijbewijshouders.

De wijzigingen zijn nodig voor de definitieve invoering van het publieke identificatiemiddel op het rijbewijs. In het Besluit wordt geregeld dat een vervangend rijbewijs kan worden afgegeven als dat nodig is om een rijbewijs met een publiek identificatiemiddel te verkrijgen. Daarnaast wordt geregeld welke gegevensverwerking voor het eID plaatsvindt en worden de hiermee verband houdende taken van de Dienst Wegverkeer (RDW) beschreven. Tot slot wordt geregeld welk tarief iemand moet betalen voor activatie, in het geval hij een rijbewijs met eID, dat is afgegeven voor invoering van de Wet digitale overheid.
De voorziene inwerkingtredingsdatum is de datum waarop de Wet digitale overheid in werking treedt, zie onderstaande link.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Sinds 4 juni 2018 zijn rijbewijzen op een publiek identificatiemiddel voorbereid. Men kan er voor kiezen deze functionaliteit na invoering van deze regelgeving te activeren. De kosten worden bij activering in rekening gebracht en bedragen rond de € 3,50. De burger heeft voor zijn publiek identificatiemiddel op het rijbewijs destijds niet betaald.

Een burger met een rijbewijs zónder, of onbruikbaar geraakt eID kan alsnog na invoering van de Wet digitale overheid (tussentijds) een rijbewijs verkrijgen mét een eID dat hij kan activeren en vervolgens kan gebruiken. Voor deze vervanging van het rijbewijs gelden de reguliere voorschriften en kosten. Daarbij geldt dat, vanaf de invoering van de Wet digitale overheid, de kosten voor het plaatsen van het publiek identificatiemiddel direct in rekening worden gebracht bij de aanvraag van het rijbewijs.

De onderhavige regelgeving biedt, naast de basis voor genoemd activatietarief en genoemde mogelijkheid voor het tussentijds vervangen van een rijbewijs, de juridische basis voor de gegevensverwerking en de taken van de RDW die met het eID op het rijbewijs zijn gemoeid.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 29 september 2020 reageren op alle wijzigingen en de toelichtingen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling vaststelling modellen rijbewijzen

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Reglement Rijbewijzen

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling gegevensverstrekking uit het rijbewijzenregister

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling taken Dienst Wegverkeer

Bron: wetten.overheid.nl

Website Wet digitale overheid

Bron: www.digitaleoverheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling