Wet toetsing economie en nationale veiligheid

Dit wetvoorstel is aangekondigd als een investeringstoets op risico’s voor de nationale veiligheid. Met dit wetsvoorstel wordt gevolg gegeven aan de bescherming van de nationale veiligheid door een toets in te voeren op activiteiten die leiden tot wijzigingen in de zeggenschap of invloed op ondernemingen die van wezenlijk belang zijn voor de vitale processen of die beschikken over sensitieve technologie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-09-2020
Einddatum consultatie 07-10-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Handel Industrie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ondernemingen die van wezenlijk belang zijn voor de vitale processen en/of ondernemingen die sensitieve technologie produceren of daarover beschikken worden mogelijk geraakt door dit wetsvoorstel, net als verwervers van genoemde ondernemingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Als bedrijven activiteiten uitvoeren die binnen de reikwijdte van het wetsvoorstel vallen, dan moeten zij deze vooraf melden bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Vervolgens vindt een risicoanalyse en beoordeling plaats om te bezien of er sprake is van een risico voor de nationale veiligheid. Indien zulke risico's geconstateerd worden, kunnen maatregelen opgelegd worden om deze risico's te beheersen.

Waarop kunt u reageren

Alle onderdelen van het wetsvoorstel staan open voor reacties.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording IAK-vragen bij wetsvoorstel

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen