Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Het onderhavige besluit is een uitwerking van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit wetsvoorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. Voor de overwegingen die aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ten grondslag hebben gelegen, wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel (kamerstukken II 2015/16, 34 453, nr. 3).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-07-2016
Einddatum consultatie 01-10-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit besluit heeft als doel het stelsel van kwaliteitsborging (waaronder regels aan instrumenten en regels voor toezicht in het nieuwe stelsel) nader uit te werken door:
1. aanwijzing van categorie bouwwerken waarvoor het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging gaat gelden: eenvoudige bouwwerken (gevolgklasse 1).
2. aanwijzing van categorie bouwwerken waarvoor bij een omgevingsvergunning voor het bouwen geen toets aan bouwtechnische voorschriften meer nodig is.
3. Het stellen van nadere regels aan instrumenten en via die weg vastleggen van regels voor kwaliteitsborging.
4. Het stellen van de procedures voor toelating van instrumenten en kwaliteitsborgers tot het stelsel.
5. Het stellen van regels over de aanvraagprocedure voor toelating van instrumenten voor kwaliteitsborging, het openbaar register van instrumenten voor kwaliteitsborging en het vaststellen van tarieven door de toelatingsorganisatie voor de behandeling van aanvragen, het bijhouden van het register en het toezicht op de naleving van de regels met betrekking tot de toepassing van de instrumenten voor kwaliteitsborging.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Initiatiefnemers in de bouw, zoals opdrachtgevers, aanvragers omgevingsvergunning voor het bouwen, consumentenorganisaties, projectontwikkelaars en woningcorporaties, architecten, aannemers, installatiebedrijven en andere toeleverende en dienstverlenende bedrijven in de bouwsector. Voor het bouwen van bepaalde bouwwerken dient gebruik te worden gemaakt van toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging.
• De marktpartijen die de instrumenten voor kwaliteitsborging maken en beheren en marktpartijen die instrument aanbieden.
• De marktpartijen die gerechtigd zijn de kwaliteitsborging uit te voeren met de hiervoor ontwikkelde instrumenten, zogenoemde kwaliteitsborgers. Dit kunnen zijn gespecialiseerde bedrijven – zoals de zogeheten Technical Inspection Services (TIS), maar ook adviesbureaus of andere bedrijven uit de bouwsector.
• Het bevoegd gezag, veelal gemeenten, in het kader van de verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen en de veiligheidsregio’s als adviseur van het bevoegd gezag op het gebied van brandveiligheid.

Verwachte effecten van de regeling

Het besluit heeft gevolgen voor burgers en bedrijven. Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen hoeven niet langer gegevens te worden verlangd waaruit blijkt dat het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Aangetoond moet worden met welk toegelaten instrument en met welke gerechtigde kwaliteitsborger wordt gewerkt.

Het besluit brengt extra nalevingskosten met zich mee voor bedrijven die aan kwaliteitsborging doen, omdat zij kosten zullen maken voor het ontwikkelen van instrumenten die aan de gestelde criteria dienen te voldoen om tot het stelsel toegelaten te worden. Daarnaast is een vermindering van de nalevingskosten voorzien, omdat niet langer alle huidige gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het bouwwerk zal voldoen aan de bouwtechnische voorschriften hoeven te worden overgelegd. Ook hoeft niet voor elke bouwtechnische wijziging van het bouwplan een wijziging van de vergunning te worden aangevraagd.

Het voorstel heeft verder gevolgen voor gemeenten, bevoegd gezag ten aanzien van de omgevingsvergunning voor het bouwen. Zij toetsen in het voorgenomen stelsel niet langer aan bouwtechnische voorschriften en zij houden geen toezicht meer op het bouwen tijdens de bouw wat betreft de naleving van die voorschriften. In plaats daarvan toetsen zij of toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging worden toegepast die geschikt zijn voor de risicoklasse van het bouwwerk en of de gekozen kwaliteitsborger gerechtigd is om het instrument toe te passen. Voor het behandelen van vergunningaanvragen zijn dus minder ambtenaren met een bouwtechnische achtergrond nodig zijn. Gemeenten houden bij vergunningverlening wel hun taken in het kader van de toetsing aan bestemmingplannen, bouwverordening, welstand en omgevingsveiligheid. Een groot deel van de werkzaamheden in het kader van de vergunningverlening voor het bouwen zal dus blijven bestaan. Gemeenten houden ook het toezicht en de handhaving voor de bestaande voorraad.

Doel van de consultatie

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld te reageren op het ontwerpbesluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan op alle onderdelen worden gereageerd.