Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Het onderhavige besluit is een uitwerking van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit wetsvoorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. Voor de overwegingen die aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ten grondslag hebben gelegen, wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel (kamerstukken II 2015/16, 34 453, nr. 3).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieverslag ontwerpbesluit, 3 mei 2017

In het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen zoals dit op 1 mei 2017 is gepubliceerd in de Staatscourant en is voorgehangen bij de Tweede Kamer en de Eerste Kamer is ingegaan op de reacties op de consultatieversie van het ontwerpbesluit.