Wijziging Besluit BRP ivm verkorten inschrijftermijn vreemdelingen e.a.

Met dit besluit wordt geregeld dat niet toegelaten vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven eerder kunnen worden ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene. Daarnaast regelt het besluit dat niet langer gegevens verstrekt kunnen worden aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)uit de BRP. Tot slot regelt het besluit nog enkele andere kleine wijzigingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-12-2016
Einddatum consultatie 03-02-2017
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Gemeenten Rijksoverheid De Nederlandse Antillen en Aruba

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De regeling heeft tot doel het mogelijk te maken dat niet toegelaten vreemdelingen al voor de nu geldende zes maanden termijn kunnen worden ingeschreven in de basisregistratie personen. Daarnaast heeft de regeling tot doel de gegevensverstrekking uit de BRP aan de SILA stop te zetten. Verder heeft de regeling tot doel om het ZiN en CAK aan te wijzen als bestuursorganen die bevoegd zijn om niet-ingezetenen in te schrijven in de BRP in verband met de taken die uitgevoerd worden op grond van artikel 69 van de Zorgverzekeringswet. Ook wordt het gegeven ' aanduiding van rechtswege verval Nederlands reisdocument' apart opgenomen in de BRP opdat het gegeven niet langer geautomatiseerd hoeft te worden afgeleid uit wijzigingen in de persoonsgegevens van de burger in de BRP bij verwerking in het basisregister reisdocumenten.Tot slot heeft het besluit als doel om te regelen dat historische gegevens in de BRP, met uitzondering van de burgerlijke staat gegevens, niet langer als authentiek worden aangemerkt en dat de minister van BZK in plaats van de gemeenten gegevens van burgers uit de BRP kunnen verstrekken aan het Caribische deel van het Koninkrijk op verzoek, in verband met de bijhouding van de basisadministraties persoonsgegevens aldaar.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Minister van BZK
- Minister van V&J
- niet-toegelaten in NL verblijvende vreemdelingen
- SILA
- Aruba, Sint-Maarten, Curacao
- BES eilanden
- Zorginstituut Nederland (ZiN)
- Centraal administratiekantoor (CAK)
- Afnemers van de BRP
- Gemeenten

Verwachte effecten van de regeling

- SILA krijgt niet langer gegevens verstrekt uit de BRP
- Niet-toegelaten vreemdelingen kunnen op een eerder moment worden ingeschreven
- De minister van V&J dient mededelingen te doen aan de gemeente waar de niet toegelaten vreemdeling woont, indien de identiteit van de vreemdeling deugdelijk is vastgesteld en verwacht wordt dat hij voor een langere periode rechtmatig in NL zal verblijven.
- ZiN en CAK zijn bevoegd om niet-ingezetenen in te schrijven in de BRP
- Afnemers hoeven niet langer verplicht terug te melden op historische gegevens, anders dan burgerlijke staat gegevens, die zij verstrekt krijgen uit de BRP en hoeven ook niet langer verplicht gebruik te maken van deze gegevens.
- Gemeenten hoeven geen gegevens meer te verstrekken aan de Caribische landen van het Koninkrijk uit de BRP voor de bijhouding van de basisadministraties op de eilanden.
- De minister van BZK zal gegevens dienen te verstrekken uit de BRP aan de Caribische landen van het Koninkrijk op hun verzoek voor de bijhouding van de basisadministraties persoonsgegevens aldaar.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over de voorbereiding van dit conceptbesluit en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele wijzigingsvoorstel en de nota van toelichting betrekken.

Meer informatie

  • Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)