Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Indexering maximumtarieven taxivervoer 2019

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de indexering van de maximumtarieven voor taxivervoer voor. Dit gebeurt sinds 2010, en sinds 2017 wordt hiervoor gebruik gemaakt van de Landelijke Tarievenindex (LTI). De keuze voor deze index volgt uit de evaluatie van de tariefstructuur in de taxisector, waarover de Tweede Kamer per brief in 2016 is geïnformeerd (Kamerstuk 31521 nr. 100).
Het streven is de regeling in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2019.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-09-2018
Einddatum consultatie 09-10-2018
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 9767
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• taxichauffeurs
• taxi-ondernemers
• taxi-reizigers
• handhavende instanties

Doel van de regeling
Om de maximumtarieven aan te laten sluiten bij de prijsontwikkeling in de markt, worden de tarieven jaarlijks geïndexeerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de LTI. De regeling brengt de maximumtarieven in overeenstemming met de indexcijfers en schept ook voor 2019 duidelijkheid aan chauffeurs, ondernemers, burgers en handhavende instanties over de maximumtarieven.
Tevens wordt de verplichte verwijzing naar het Landelijke Klachtenmeldpunt Taxivervoer op het schriftelijk ritbewijs en op de taxi-informatiekaart geschrapt. Dit vanwege ontwikkelingen als de opkomst van apps in het taxivervoer, waardoor het een stuk eenvoudiger is geworden om klachten rechtstreeks bij de vervoerder in te dienen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De regeling zorgt voor duidelijkheid voor chauffeurs, ondernemers, burgers en handhavende instanties over de maximumtarieven. Voor 2019 is de LTI 5,75%. Dit betekent dat de vaste bedragen, de bedragen per kilometer en de bedragen per minuut hiermee worden verhoogd. Hetzelfde geldt voor het tarief dat de vervoerder, mits afgesproken met de consument, in rekening mag brengen voor de wachtperiode bij aanvang van de rit.
De door het kabinet aangekondigde verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9% is verwerkt in de LTI.

De maximumtarieven gelden niet voor:
• contractvervoer (artikel 81, tweede lid, van de Wet personenvervoer 2000);
• voor taxivervoer dat wordt aangeboden tegen een vast tarief per rit dat vooraf met de consument is overeengekomen (artikel 1, derde lid, van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer). De regeling heeft voor de maximaal voor dat vervoer te rekenen tarieven geen effect.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het gehele ontwerpregeling en de toelichting.

Het doel van de consultatie is betrokkenen te informeren en te consulteren over de voorgenomen indexering. Met de consultatie wordt uitvoering gegeven aan artikel 106 van de Wet personenvervoer 2000.

De LTI is reeds geconsulteerd door DOVA, het samenwerkingsverband van de veertien decentrale ov-autoriteiten. In aanvulling hierop consulteert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nogmaals de regeling waarin de LTI wordt toegepast op de maximumtarieven voor taxivervoer.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Brief naar Tweede Kamer o.a. over financiering landelijk klachtenmeldpunt taxivervoer

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Brief naar Tweede Kamer over de evaluatie van de tariefstructuur in de taxisector, 2016

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling