Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen

Concept wetsvoorstel ter implementatie van richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen (PbEU 2019, L 314) en tot uitvoering van verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (PbEU 2019, L 314)

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-07-2020
Einddatum consultatie 07-08-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 10885
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen en beheerders van icbe’s, voor zover zij tevens beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten. Daarnaast ook beleggingsholdings en gemengde financiële holdings met zetel in Nederland en de financiële toezichthouders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor de verwachte effecten van de regeling wordt verwezen naar §6 van het algemeen deel van de memorie van toelichting. In deze paragraaf wordt ingegaan op de regeldrukgevolgen van het wetsvoorstel.

Waarop kunt u reageren

De reacties kunnen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Downloads

  • Concept regeling

    Conceptvoorstel voor de Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen

  • Ontwerp toelichting

    Memorie van toelichting bij het conceptvoorstel voor de Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving