Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht

Het voorontwerp strekt tot omzetting van de richtlijn 2014/104/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 november 2014 betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie (PbEU L 349/1; de richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-10-2015
Einddatum consultatie 22-11-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De richtlijn bevat regels over schadevergoedingsvorderingen wegens inbreuken op het mededingingsrecht van de Europese Unie. De richtlijn heeft een tweeledig doel. Enerzijds bevat de richtlijn maatregelen om te garanderen dat benadeelden van mededingingsinbreuken daadwerkelijk schadevergoeding kunnen vorderen. Daarnaast bevat de richtlijn maatregelen om te voorkomen dat de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht de publiekrechtelijke handhaving door de Europese Commissie en nationale mededingingsautoriteiten doorkruist. De richtlijn dient uiterlijk 26 december 2016 te zijn omgezet in nationaal recht en zal worden geïmplementeerd in een aparte afdeling in het Burgerlijk Wetboek en in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ondernemingen die een inbreuk plegen op het mededingingsrecht, en natuurlijke en rechtspersonen die hierdoor worden benadeeld.

Verwachte effecten van de regeling

De richtlijn beoogt de wisselwerking tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht te optimaliseren en te bewerkstelligen dat benadeelden van inbreuken op het mededingingsrecht de schade die zij hebben geleden vergoed kunnen krijgen.

Doel van de consultatie

Met de consultatie wordt beoogd het ambtelijk voorontwerp voor te leggen aan de rechtspraktijk.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen kan een reactie worden gegeven.