Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatieverslag Verdrag van Aarhus

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een update van het nationaal implementatierapport over het Verdrag van Aarhus voor. Dit rapport geeft weer hoe de diverse verdragsartikelen in nationale regelgeving zijn omgezet. Ook wordt praktische informatie over de uitvoering gegeven. Het conceptrapport wordt hierbij ter publieke consultatie aangeboden .

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-04-2018
Einddatum consultatie 11-05-2018
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie EU-regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Bodem Natuur- en landschapsbeheer Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het Verdrag van Aarhus is in 1998 gesloten in het kader van de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). Zowel de Lidstaten als de Europese Unie zijn partij. Het verdrag betreft burgerrechten op het terrein van milieu en kent drie pijlers:
1. Toegang tot milieu-informatie,
2. Inspraak in de besluitvorming,
3. Toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden.
In het kader van het Verdrag van Aarhus zijn de verdragspartijen verplicht om per verslagperiode een nationaal implementatierapport in te dienen. Het rapport dient aan te geven hoe de diverse verdragsartikelen in de nationale regelgeving zijn omgezet. Ook kan praktische informatie over de uitvoering verschaft worden.

Eens per drie jaar wordt een update van het rapport gemaakt. Hierbij dient de tekst van het vorige rapport als basis, welke aangepast moet worden om het dan geldende juridische stelsel te beschrijven. Het rapport is een aanbouwdocument, waarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige verslagperiode zichtbaar worden gemaakt.

Het voorliggende rapport bestrijkt de periode 1 januari 2014 tot 1 september 2017. In deze periode hebben zich geen belangrijke wijzigingen in de implementatieregelgeving voorgedaan. Het rapport gaat inhoudelijk niet in op de Omgevingswet, omdat deze nog niet in werking is getreden. Dit zal eerst bij de volgende rapportage aan de orde zijn.

Doelgroepen die een belang kunnen hebben, zijn:
• Milieu- en natuurorganisaties;
• Landschaps-beheerorganisaties;
• Advocaten werkzaam op het gebied van milieu- en natuurrecht.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De rapportage bevat een overzicht van de stand van de implementatieregelgeving van het Verdrag van Aarhus met aanpassingen daarop in de periode 2014-2017, aangevuld met praktijkvoorbeelden. De consultatie biedt de mogelijkheid om aan te geven of het concept-rapport aanvulling of correctie behoeft, zodat een duidelijk beeld van de implementatie van het Verdrag van Aarhus in Nederland wordt gegeven.

Waarop kunt u reageren

U kunt bij uw reactie het gehele implementatierapport betrekken.
Specifiek kunt u reageren door:
• mogelijke feitelijke onjuistheden te benoemen;
• belangrijke aanvullingen te doen;
• praktische voorbeelden te geven.

U kunt tot en met 11 mei 2018 een reactie geven.

Downloads

Externe bronnen

Aarhus-website van de verdragsorganisatie UNECE

Bron: www.unece.org

Engelstalige versie van het Verdrag van Aarhus

Bron: www.unece.org

UNECE-website met nationale implementatierapporten

Bron: apps.unece.org
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling