Besluit identificatiemiddelen voor burgers i.v.m. Wdo

Na inwerkingtreding van de Wet digitale overheid (Wdo) kunnen natuurlijke personen inloggen bij publieke dienstverleners met een authenticatiedienst en -middel dat is toegelaten. Met dit besluit wordt uitgewerkt op welke wijze de minister van BZK beoordeelt of een authenticatiemiddel en een daarbij behorende authenticatiedienst kan worden toegelaten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-04-2020
Einddatum consultatie 13-05-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 10752
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van authenticatiediensten en -middelen, alsmede particulieren die inloggen bij een publieke of semipublieke dienstverlener.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Een veilige, privacyvriendelijke en betrouwbare vaststelling van de identiteit van natuurlijke personen die inloggen voor een publieke dienst, en mogelijkheden voor particuliere partijen voor het aanbieden van inlogmethoden voor publieke diensten.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op de gehele regeling en de toelichting, of op onderdelen daaruit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording IAK-vragen Besluit identificatiemiddelen voor burgers Wdo