Wijziging van de Huisvestingswet 2014

Reactie

Naam Ieder(in) (A. van der Vlist)
Plaats Utrecht
Datum 10 januari 2022

Vraag1

Wat is uw mening over dit wetsvoorstel?
Het wetsvoorstel tot wijziging van de huisvestingswet 2014 introduceert in artikel 14 de mogelijkheid voor gemeenten om in de huisvestingsverordening voorrang te verlenen aan bepaalde beroepsgroepen. De memorie van toelichting noemt als voorbeelden woningzoekenden die werkzaam zijn bij politie, brandweer of andere hulpdiensten of die werkzaam zijn in het onderwijs of de zorg.
Ieder(in) constateert dat met deze wijziging gemeenten de mogelijkheid krijgen om werkenden meer kans te geven op een woning dan mensen met een uitkering. Waar de ene groep voorrang krijgt op toewijzing van een (schaarse) woning nemen de slagingskansen voor andere groepen af. Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben vaker een laag inkomen of een uitkering, omdat zij niet of niet volledig kunnen werken. Dat geldt zeker voor de genoemde beroepen, die ook fysiek uitdagend zijn.
Mensen met een beperking of chronische ziekte zijn door hun inkomenspositie vaak aangewezen op een betaalbare huurwoning. De voorgestelde maatregel betekent dat hun slagingskansen afnemen ten opzichte van werkenden. Het wetsvoorstel betekent een verslechtering van de positie van mensen met een beperking of chronische ziekte. Daarmee staat het voorstel op gespannen voet met het VN-verdrag Handicap en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Vraag2

Heeft u suggesties ter verbetering van het wetsvoorstel?
Ons voorstel is om het nieuwe artikel 14, lid 3 waarmee gemeenten voorrang kunnen verlenen aan bepaalde beroepsgroepen, niet in te voeren. Daarnaast is het sowieso belangrijk om het wetsvoorstel te toetsen aan het VN-verdrag Handicap en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.
Daarbij wijzen wij erop, dat er ook nu soms al sprake is van een stapeling van toewijzingsregels voor, die nadelig uitpakken voor met name jongere mensen met een beperking: een tekort aan toegankelijke woningen, toegankelijke woningen labelen als 55plus-woning, geen medische urgentie als je geen zelfstandige woning achterlaat en nu ook voorrang voor beroepsgroepen.