Herziening van de Wft

De omvang en de complexiteit van de Wft zijn sterk toegenomen door de vele wijzigingen van de wet sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2007. De minister van Financiën heeft, naar aanleiding van een advies van de Raad van State, besloten te verkennen hoe de Wft toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-11-2016
Einddatum consultatie 01-03-2017
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De verkenning heeft tot doel te onderzoeken hoe de Wft toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt. De verkenning richt zich voornamelijk op de inrichting en vormgeving van de Wft (en daarmee samenhangende regelgeving). Naar aanleiding van gesprekken met belanghebbenden zijn de problemen die verband houden met de toegankelijkheid en toekomstbestendigheid op thematische wijze beschreven. Daarnaast zijn vijf verschillende opties voor een eventuele herziening opgenomen in het document. Drie daarvan beschrijven alternatieve modellen voor een gehele herziening van het wettelijk stelsel.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle belanghebbenden bij de Wft worden uitgenodigd om op het consultatiedocument te reageren en hun visie te geven.

Verwachte effecten van de regeling

De effecten zijn afhankelijk van of al dan niet zal worden gekozen voor een herziening van de Wft. In dit stadium is dit nog niet aan de orde.

Doel van de consultatie

Deze consultatie heeft tot doel een goed inzicht in en volledig overzicht van alle problemen en oplossingsrichtingen te verkrijgen, zodat uiteindelijk een weloverwogen keuze kan worden gemaakt over een eventuele herziening van de Wft.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belanghebbenden wordt gevraagd vanuit hun eigen perspectief op de Wft een visie te geven op de geschetste bevindingen en oplossingen. De reacties mogen betrekking hebben op het hele consultatiedocument.
In het document zijn als handvat voor het opstellen van een reactie vijf opties, tussenvarianten en vragen uitgewerkt. Het is niet noodzakelijk om op alle opties of vragen te reageren of een reactie rond deze vragen of opties te concentreren. Ook andere, niet in het document aan de orde gekomen aspecten kunnen naar voren worden gebracht.


Meer informatie

  • Consultatiedocument: verkenning herziening Wft