Wijziging van Besluit natuurbescherming i.v.m. handelsverbod op Aziatische duizendknopen

Handelsverbod in Aziatische duizendknopen. Aziatische duizendknopen zijn invasieve uitheemse planten die schade aan natuur, infrastructuur, bouwconstructies en waterkeringen veroorzaken. De maatregel beperkt nieuwe introductie en verspreiding in het milieu als gevolg van handel. Het verbod geldt voor drie soorten; Japanse duizendknoop (Fallopia japonica inclusief Fallopia japonica var.compacta), Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis) en bastaardduizendknoop (Fallopia x bohemica).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-10-2020
Einddatum consultatie 20-11-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Onderwerpen Natuur- en landschapsbeheer

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Partijen die handelen in Aziatische duizendknopen. Handel vindt nog incidenteel handel plaats via de planten- en bloemensector als ook via internet of lokaal door particulieren.
Provincies, waterschappen, gemeenten en andere terreineigenaren en partijen die schade ondervinden van Aziatische duizendknopen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Bedrijven moeten stoppen met inkoop en verkoop van Aziatische duizendknopen. Het grootste deel van de planten- en bloemensector is reeds vrijwillig gestopt met de handel (en gebruik) van Aziatische duizendknopen. Toezichthouders en handhavers kunnen met dit handelsverbod handhavend optreden tegen de laatste incidentele handel die ook via internet of lokaal via particulieren kan plaatsvinden. Burgers merken weinig van het verbod, behalve in positieve zin; consumenten kunnen niet meer per ongeluk deze invasieve plant aanschaffen en aanplanten in eigen tuin of verspreiden via de gft-bak of anderszins.
Het ontwerpbesluit verbiedt het bezit van en de handel in Aziatische duizendknopen. Bij ministeriële regeling wordt in een vrijstelling voorzien van het bezit, anders dan voor verkoop, en het bezit van en de handel in dode delen of producten van de planten die zich niet kunnen voortplanten en/of verspreiden.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over het voorgenomen handelsverbod en biedt de gelegenheid een reactie te geven op het voorstel.
De Tweede Kamer heeft verzocht om een handelsverbod op de verkoop van de invasieve uitheemse soort Japanse duizendknoop (motie Bromet Kamerstukken II 2019/20, 33 576, nr.171). Dit betekent dat een meerderheid in de Tweede Kamer een handelsverbod steunt. Met deze consultatie kunt u reageren op de wijze waarop het handelsverbod is vormgegeven.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Besluit natuurbescherming

Bron: wetten.overheid.nl

BuRo advies Aziatische duizendknopen

Bron: www.nvwa.nl

Wet natuurbescherming

Bron: wetten.overheid.nl