Wijziging regeling handel in emissierechten

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu brengt twee wijzigingen aan in de Regeling handel in emissierechten. De accreditatie-verplichting wordt verruimd tot de verificatie van gegevens die bedrijven aanleveren met het oog op de toewijzing van gratis emissierechten. Daarnaast wordt de hoogte van de vergoeding voor het aanhouden van een persoonstegoedrekening, handelsrekening en Kyotorekening aangepast.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-10-2017
Einddatum consultatie 06-11-2017
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Lucht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De twee wijzigingen betekenen dat:
1. Verificateurs moeten geaccrediteerd worden voor het controleren van de gegevens die bedrijven inleveren wanneer zij gratis emissierechten aanvragen. Dit is met name nodig voor de toewijzing van gratis emissierechten voor de periode 2021-2030 maar de eis zal ook al van toepassing worden op wijzigingen in de huidige toewijzing.
2. De gevraagde vergoeding voor het openen en onderhouden van een persoonstegoed- of handelsrekening of een Kyotorekening voor het handelen in emissierechten wordt verhoogd.

Doelgroepen die worden geraakt:
Raad voor de Accreditatie, verificatie-instellingen, ETS-bedrijven, handelaren in emissierechten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Ad 1. Verificateurs zullen worden geaccrediteerd voor het controleren van de gegevens die bedrijven aanleveren in kader van toewijzing van gratis emissierechten. Daardoor wordt meer zekerheid verkregen over de betrouwbaarheid van deze gegevens en de juistheid van de toewijzing.
Ad 2. De vergoeding die rekeninghouders moeten betalen voor het aanhouden van een rekening om vrijwillig in emissierechten te kunnen handelen komt meer in balans met de kosten die de NEa maakt. Daarbij komt de vergoeding op meer vergelijkbare hoogte te liggen met die in andere landen.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de ontwerpwijziging van de Regeling handel in emissierechten. Belangstellenden kunnen bij hun reactie beide onderdelen van de ontwerpwijziging van de Regeling handel in emissierechten en de toelichting daarbij betrekken. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal uw opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Overgangsregeling Europese Commissie 27 april 2011

Bron: eur-lex.europa.eu

Regeling in werking getreden

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Verordening Europese Commissie, 21 juni 2012

Bron: eur-lex.europa.eu