Open Standaard GWSW 1.5.1 (een standaard voor uitwisseling van gegevens in het stedeijk waterbeheer)

Het Forum Standaardisatie heeft als doel interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling. Het Forum onderhoudt de lijst met verplichte en aanbevolen open standaarden. Op basis van een expertonderzoek wordt geadviseerd om een versiewijziging van de open standaard GWSW op de verplichte lijst door te voeren en aanvullend ook de kwalificatie 'uitstekend beheer' toe te kennen aan het beheer van GWSW.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-02-2021
Einddatum consultatie 18-03-2021
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Organisatie en beleid ICT Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het open standaarden beleid van de Nederlandse overheid richt zich op het bevorderen van de interoperabiliteit van de (semi)publieke sector en het voorkomen van leveranciersafhankelijkheid. Interoperabiliteit staat voor het vermogen om op elektronische wijze gegevens uit te kunnen wisselen tussen overheidsorganisaties en bedrijven, tussen overheidsorganisaties en burgers, en tussen overheidsorganisaties onderling. Om aan dit doel invulling is het Forum Standaardisatie ingesteld als onafhankelijk raadgevend orgaan aan het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid. Het Forum Standaardisatie onderhoudt de lijst met open standaarden voor de publieke sector. De lijst bestaat uit verplichte (‘pas toe of leg uit’) en aanbevolen open standaarden.

Sommige belangrijke standaarden worden te weinig gebruikt door de publieke sector. Deze standaarden zijn daarom verplicht gesteld volgens een 'pas toe of leg uit'-beleid. Deze verplichting geldt voor alle overheidsorganisaties: gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en uitvoeringsorganisaties. Aanbevolen standaarden zijn nieuw en veelbelovend óf worden al genoeg gebruikt. Verplichten is daarom niet noodzakelijk.

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een open standaard van de stichting RIONED die assets, systemen en processen voor stedelijk waterbeheer beschrijft. GWSW wordt toegepast door gemeenten, waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat en andere organisaties voor het uitwisselen van informatie over (afval)water beheer. GWSW versie 1.4 staat sinds maart 2020 op de ‘pas toe of leg uit’ lijst. Inmiddels bestaat er een nieuwe versie 1.5.1.

Het expertadvies voor de versiewijziging van de open standaard GWSW 1.5.1, dat nu voor openbare consultatie ligt, komt in aanmerking voor plaatsing op de 'pas toe of leg uit'-lijst. Aanvullend wordt er geadviseerd om kwalificatie 'uitstekend beheer' toe te kennen aan het beheer van GWSW (Stichting RIONED).

Waarop kunt u reageren

Bij de aanmelding van een nieuwe versie van een standaard is de toetsingsprocedure al eens doorlopen voor de versie die reeds op de lijst is opgenomen. De basisinformatie en score op de inhoudelijke criteria (toegevoegde waarde, openheid van het standaardisatieproces, draagvlak en opname van de standaard bevordert de adoptie) is reeds bekend, waardoor het bij de procedure van de nieuwe versie volstaat na te gaan waar de nieuwe versie anders scoort dan de eerdere. Scoort de nieuwe versie gelijk of beter op de inhoudelijke criteria dan de eerdere versie, dan komt de nieuwe versie in principe in aanmerking voor opname op de lijst. Wij stellen u in de gelegenheid om te reageren op bijgevoegde vragen. U hoeft alleen te reageren op het onderwerp waarop u commentaar heeft.

Daarnaast kunt u elke aanvullende overweging meegeven aan het Forum Standaardisatie en Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO), die van invloed kan zijn op het besluit om versie 1.5.1 van GWSW op de 'pas toe of leg uit'-lijst te plaatsen of de toekenning van het 'uitstekend beheer' predicaat aan het beheer van GWSW.

Alle reacties die wij binnen de termijn ontvangen worden door het Forum Standaardisatie in beschouwing genomen.

Downloads

Externe bronnen

Standaard GWSW

Bron: www.forumstandaardisatie.nl

Toetsingsprocedure

Bron: www.forumstandaardisatie.nl