Nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting

Reactie

Naam Fiscale Economie UvA (Prof. dr mr G.W.J.M. Kampschöer)
Plaats Amsterdam
Datum 10 juli 2019

Vraag1

Geïnteresseerden wordt gevraagd een reactie te geven op de in het keuzedocument opgenomen vragen.
Als mogelijke oplossingsrichting wordt geadviseerd te kiezen voor een eenvoudige verlies-overdracht-regeling (zie position paper), dit omdat een dergelijke regeling het dichtst komt bij de huidige en daardoor al bekende fiscale-eenheid-verlies-verrekening.

Er bestaat geen enkele rationele reden om nog een extra interne reorganisatiefaciliteit, naast de bestaande faciliteiten, te bepleiten (zie position paper).
Om de huidige over-codificatie van de Wet Vpb 1969 tegen te gaan dient de nieuwe groepsregeling gebaseerd te worden op de nieuwe eenvoudige open norm ‘goed fiscale-eenheidsgebruik’ (zie position paper).
Een aangifte vennootschapsbelasting per afzonderlijk (tot de fiscale groep behorend) lichaam heeft uit oogpunt van transparantie de voorkeur. Dat daardoor meer aangiften vennootschapsbelasting zullen worden ingediend en moeten verwerkt kan heel goed geautomatiseerd worden opgelost.

Het verdient de voorkeur om belastingplichtigen steeds – maar zonder enige terugwerkende kracht – (zie position paper) een keuze te geven om de nieuwe groepsregeling toe te passen (optionele regeling); het blijft daardoor een faciliteit die vergelijkbaar is met het huidige fiscale-eenheidsregime in de vennootschapsbelasting.

Bijlage