AVV-aanvragen Glastuinbouwsector

AVV-aanvragen glastuinbouwsector. De erkende brancheorganisaties de vereniging Brancheorganisatie Groenten en Fruit Nederland (BO G&F) en de vereniging Brancheorganisatie Sierteeltproducten (BO Sierteelt) verzoeken de Minister van LNV om een verbindend verklaring van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie en de financiering daarvan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-07-2022
Einddatum consultatie 14-08-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Planten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beide verzoeken hebben betrekking op het gezamenlijke Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas; en zijn erop gericht dat ook ondernemers die niet aan de brancheorganisaties zijn verbonden, verplicht worden mee te betalen. Inhoudelijk blijft het programma hetzelfde ten opzichte van de eerdere internetconsultaties voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 en de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Deze internetconsultatie betreft de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Toekenning van de verzoeken tot algemeen verbindend verklaring betekent dat niet aan de BO G&F en de BO Sierteelt verbonden ondernemers in de glastuinbouwsector worden verplicht zich te registreren bij de betreffende brancheorganisatie. Voorts worden zij verplicht een financiële bijdrage te betalen aan de betreffende brancheorganisatie. De aanvraag van de verenigingen BO G&F en BO Sierteelt strekt zich uit tot twee regelingen van elk van beide brancheorganisaties: BO G&F: - Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie G&F Nederland 2023-2027. - Regeling verplichte financiële bijdragen glastuinbouw t.b.v. Gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas. BO Sierteelt: - Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie Sierteeltproducten 2023 - 2027. - Regeling verplichte financiële bijdragen glastuinbouw t.b.v. Gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het hele voorstel worden gereageerd. 1. Beoordeling algemeen economisch belang en resultaten onderzoeksprogramma en de effecten daarvan voor marktdeelnemers: De aan de Brancheorganisatie Groenten en Fruit Nederland en aan de Brancheorganisatie Sierteeltproducten verbonden ondernemers zijn verplicht mee te betalen aan het onderzoeksprogramma. Met de algemeen verbindend verklaring komt de verplichting om mee te betalen ook te liggen op ondernemers die niet aan een van deze bracheorganisaties verbonden zijn. Bent u van mening dat het bestaande Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas 2023-2027 van algemeen economisch belang en van nut is voor de glastuinbouwsector als geheel en dat de gevraagde bijdrage tot voldoende voordeel en resultaten leidt voor de ondernemers? Een AVV-besluit kan alleen voor een beperkte periode genomen worden. Dit AVV-verzoek is het derde in verband met de uitvoering van het geactualiseerde Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas 2023-2027. 2. Beoordeling wijziging termijn van het onderzoeksprogramma. Bent u van mening dat de wijziging van de termijn tot en met 2027 van het onderzoeksprogramma leidt tot voldoende nut, voordeel en resultaten ten behoeve van de glastuinbouwsector als geheel? Gelet op het feit dat dit het derde Kennis in je Kas AVV-verzoek is.

Downloads

Overige documenten

  • Aanvraag G&F

  • Aanvraag Sierteelt

  • Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas 2023-2027

  • Regeling G&F verplichte financiële bijdrage

  • Regeling G&F verplichte registratie

  • Regeling Sierteelt verplichte financiële bijdrage

  • Regeling Sierteelt verplichte registratie