Besluit gezelschapsdieren

Het conceptbesluit stelt regels over de bedrijfsmatige handel, fok en opvang van gezelschapsdieren. Het besluit bevat onder andere voorschriften over het fokken en socialiseren van gezelschapsdieren, de vakbekwaamheid van beheerders, de huisvesting en de verzorging van het dier. Het besluit vervangt het Honden- en kattenbesluit 1999. Het besluit bevat waar mogelijk doelvoorschriften. Doelvoorschriften geven de ruimte aan de betrokken sectoren om te komen tot vrijwillige certificering.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-03-2011
Einddatum consultatie 11-04-2011
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het besluit heeft ten doel de handel, fok en opvang van gezelschapsdieren te reguleren met het oog op verbetering van dierenwelzijn. Het kan onder meer helpen bij de aanpak van misstanden bij dierenfokkers en die van illegale handel in exotische diersoorten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Een ieder die bedrijfsmatig gezelschapsdieren verkoopt, ten verkoop in voorraad houdt, aflevert, in bewaring neemt of fokt. Dit zijn onder andere: (tussen)handelaren in dieren, detailhandel in gezelschapsdieren, fokkers van gezelschapdieren waaronder ook kennels en catteries, en pensions en asielen voor gezelschapdieren.

Verwachte effecten van de regeling

Voor de doelgroepen heeft dit besluit een aantal effecten. Zij zullen hun activiteiten moeten verrichten in een inrichting. Dit is een aan een locatie gebonden ruimte of ruimtes. Tevens moeten zij deze inrichting aanmelden bij de Minister van EL&I en een administratie bijhouden. In de inrichting moet een beheerder werkzaam zijn die vakbekwaam is. Ook worden eisen gesteld aan de huisvesting en verzorging van gezelschapsdieren.

Doel van de consultatie

Gelegenheid bieden commentaar te leveren op het ontwerp-besluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een reactie is mogelijk op alle onderdelen van het concept-besluit. De volgende onderwerpen kunnen in beginsel niet meer wijzigen door ingekomen reacties:
1. Certificering: Het besluit maakt het mogelijk dat de betrokken sectoren komen tot een vrijwillige certificering. Verplichte certificering wordt niet overwogen. Dit leidt tot gedetailleerde regelgeving, marktordening en een toename van uitvoerings-, handhavings- en nalevingslasten.
2. Reikwijdte besluit: Er is veelvuldig overleg geweest met betrokken sectoren over de reikwijdte van het ontwerp-besluit, m.a.w. welke partijen aan de verplichtingen van het ontwerp-besluiten moeten gaan voldoen. Het toevoegen van meer of andere partijen ligt daarom niet voor hand.