Besluit Experiment gesloten coffeeshopketen

Reactie

Naam Koffieshop De Os (G. J. ten Bloemendal)
Plaats Leeuwarden
Datum 24 december 2018

Vraag1

Bent u van mening dat de geslotenheid van de coffeeshopketen wordt geborgd met de eisen die zijn opgenomen in het besluit?
Geen idee: we kunnen niet in de toekomst kijken. Er is echter de volgende garantie: "If there’s any way they can do it wrong, they will" (als er een manier is waarop ze het verkeerd kunnen doen, zullen ze dat ook doen) of ook wel "Anything that can go wrong, will go wrong" (alles wat fout kan gaan, zal fout gaan). De wet van Murphy, toegeschreven aan Edward A. Murphy (1918–1990).

Vraag2

Bent u van mening dat de eisen die gedurende het experiment voor aangewezen telers en deelnemende coffeeshops gelden, voldoende duidelijk en toereikend zijn?
Duidelijk zijn ze ons zeker. Zijn ze toereikend? Al is de kans op een menselijke fout bij het uitvoeren van een bepaalde procedure/handeling heel klein, als het risico maar vaak genoeg wordt gelopen, dan zal er vroeg of laat iemand een fout maken bij het uitvoeren van de procedure/handeling.

Vraag3

Bent u van mening dat bepaalde eisen anders zouden moeten luiden ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering door aangewezen telers of deelnemende coffeeshops, en zo ja, in welke zin? Kunt u daarbij aangeven op welke wijze de geslotenheid van de coffeeshopketen wordt geborgd?
We verwijzen u in dezen naar de reactie van Cannabis Connect: https://www.internetconsultatie.nl/geslotencoffeeshopketen/reactie/108384/bestand

Vraag4

Bent u van mening dat de procedure voor de aanwijzing van telers voldoende duidelijk en toereikend is?
Duidelijk wel. Toereikend? Zie vraag 2 van 7.

Vraag5

Bent u van mening dat met de eisen die zijn opgenomen in het besluit de openbare orde en de veiligheid tijdens het experiment voldoende wordt geborgd?
Onze ervaring en expertise doen ons vrezen dat het experiment zelf de lokale cannabismarkt van een deelnemende gemeente zeer ernstig zal verstoren. De volksgezondheid en de openbare orde zullen daar (ernstig) onder lijden.

Vraag6

Bent u van mening dat de eisen over preventie en voorlichting door deelnemende coffeeshops, voldoende duidelijk en toereikend zijn?
Klanten bij een vermoeden van problematisch gebruik door te kunnen verwijzen naar zorg is volgens ons niet onze bevoegdheid.

Vraag7

Heeft u nog andere opmerkingen die van belang zijn voor de uitwerking van het experiment?
We zijn als koffieshop (cannabisonderneming) sinds de oprichting lid van het PCN. Het Platform Cannabisondernemingen Nederland, www.platformcannabis.nl, de Bond Van Cannabisdetaillisten www.coffeeshopbond.nl , beiden opgericht in de vorige eeuw, vormen tezamen met de Stichting Epicurus, www.epicurusfoundation.nl, de koepelorganisatie Cannabis Connect www.cannabisconnect.org. Cannabis Connect vertegenwoordigt 250 coffeeshops. Op 12 december 2018 kwamen cannabisondernemers van voornoemde organisaties in Utrecht bij elkaar om een gezamenlijke reactie te formuleren op de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ‘experiment gesloten coffeeshopketen’. Het merendeel van de coffeeshopondernemers staat in principe positief tegenover regulering van de wietteelt. Ze hebben echter grote bedenkingen bij de nu voorgestelde uitwerking van het wietexperiment. Een gefaseerde invoering zou de belangrijkste zorgen van coffeeshops kunnen weghalen. Cannabis Connect heeft inmiddels haar Reactie consultatie besluit experiment gesloten coffeeshopketen ingediend: https://www.internetconsultatie.nl/geslotencoffeeshopketen/reactie/108384/bestand. We onderschrijven de reactie van Cannabis Connect nadrukkelijk.

Om niet de 2500 woorden te overschrijden verwijzen we voor de complete tekst naar ons bijgevoegde document

Leeuwarden, 24 december 2018
Koffieshop De Os

Bijlage