Rijkswet Koninkrijksgeschillen

Voorstel van rijkswet tot het voorzien in een procedure voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en één of meer landen, als bedoeld in artikel 12a van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-05-2016
Einddatum consultatie 23-06-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen De Nederlandse Antillen en Aruba

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het voorstel strekt tot het voorzien in een procedure voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en één of meer landen. Artikel 12a Statuut schrijft voor dat een dergelijke regeling tot stand wordt gebracht.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aruba, Curaçao en Sint Maarten, alsmede de organen van het Koninkrijk.

Verwachte effecten van de regeling

Voorzien wordt in een procedure voor de behandeling van geschillen.

Doel van de consultatie

De regering wil graag inzicht verwerven in de opvattingen die in de maatschappij leven over de beslechting van geschillen binnen het Koninkrijk.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.