Geothermievergunningen

Met dit voorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet wordt beoogd de vergunningverlening voor de opsporing en winning van aardwarmte te vereenvoudigen. Er worden twee vergunningen geïntroduceerd: de aardwarmtestartvergunning met een vaste duur (vijf jaar) om aardwarmte op te sporen en direct te winnen, en de aardwarmtevervolgvergunning om de winning voort te zetten. Hierin kunnen voorwaarden voor de winning worden opgenomen. Het indienen van een winningsplan voor aardwarmte is daardoor overbodig.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-06-2010
Einddatum consultatie 10-07-2010
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van het wetsvoorstel is het vereenvoudigen van de vergunningverlening voor het opsporen en winnen van aardwarmte. De aardwarmtestartvergunning komt in de plaats van de opsporingsvergunning uit de Mijnbouwwet. Het verschil daarmee is dat de vergunninghouder met de aardwarmtestartvergunning ook direct mag beginnen met het winnen van de aardwarmte, zodra aardwarmte is opgespoord. Binnen de duur van de aardwarmtestartvergunning is er gelegenheid om de aardwarmtevervolgvergunning aan te vragen. Deze vergunning komt in de plaats van het winningsplan en de goedkeuring daarvan. In deze vergunning kunnen specifieke voorwaarden worden opgenomen over de winning van aardwarmte in het vergunningsgebied.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ondernemers die aardwarmte opsporen en winnen of voornemens zijn aardwarmte op te sporen en winnen. Dat kunnen ook ondernemingen en overheden zijn die gebruik willen maken van aardwarmte voor de verwarming van bedrijfsgebouwen, zoals kassen en kantoren, of van huizen, dan wel voor andere toepassingen

Verwachte effecten van de regeling

Het wetsvoorstel verlaagt de kosten en vereenvoudigt de aanvraag van de vergunning voor de opsporing en winning van aardwarmte. Doordat met de invoering van de aardwarmtestartvergunning direct kan worden begonnen met winnen zodra de aardwarmte is opgespoord kan de vergunninghouder eerder beginnen met het terugverdienen van zijn investering. Door het toenemend gebruik van aardwarmte kan het verbruik van aardolie en aardgas worden teruggedrongen. Dat is goed voor het milieu. Daarnaast is gebruik van aardwarmte bij een voldoende hoeveelheid te winnen warmte en een voldoende lange duur, economisch gunstig voor de vergunninghouder. Indien het mogelijk is om meer warmte te winnen dan noodzakelijk voor de eigen doelen, kan de vergunninghouder het overschot aan gewonnen warmte ter beschikking stellen aan anderen. De vergunninghouder is geen afdracht verschuldigd voor de winning van de aardwarmte.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbende ondernemingen en overheden, alsmede andere belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en de mogelijkheid bieden hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen het gehele voorstel in hun reactie betrekken. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan de inzender heeft aangegeven dat deze openbaar mag worden gemaakt.