Andere benadering gaswinning

De gaswinning in Groningen veroorzaakt aardbevingen. Daarom is de gaswinning verminderd en wordt er voortdurend onderzoek gedaan om vast te stellen op welke wijze en met welke maatregelen gaswinning veilig en verantwoord kan plaatsvinden. In dit onderzoeksrapport is onderzocht of een andere benadering van gaswinning mogelijk en wenselijk is waarbij meer gas uit het buitenland wordt geïmporteerd. Dit met als doel de veiligheid van de inwoners van Groningen te vergroten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-10-2015
Einddatum consultatie 26-10-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit rapport schetst de effecten van een andere benadering van gaswinning. Onderzocht is of het mogelijk is om in Nederland jaarlijks zoveel mogelijk gas uit het buitenland en de Nederlandse kleine gasvelden te halen. Afhankelijk van hoe koud het is, wordt dit aangevuld met Groningengas.
Huishoudens in Nederland gebruiken op dit moment aardgas om te koken en hun huis te verwarmen. Hiervoor wordt nu laagcalorisch gas gebruikt. Ook huishoudens in Duitsland, België en Frankrijk zijn van dit gas afhankelijk. Aardgas uit bijvoorbeeld Noorwegen en Rusland is hoogcalorisch gas en kan niet direct door deze huishoudens worden gebruikt. Door dit gas in een stikstofinstallatie te mengen, wordt het geschikt gemaakt voor huishoudens. Dat gebeurt nu al in twee stikstoffabrieken, maar dat is onvoldoende om de volledige vraag naar gas aan te kunnen.
In het omgekeerde systeem worden de stikstofinstallaties maximaal gebruikt voor een constante hoeveelheid laagcalorisch gas uit het buitenland en de kleine velden. De resterende temperatuurafhankelijke behoefte wordt ingevuld met Groningengas. De gaswinning uit Groningen wordt daarmee temperatuurafhankelijk. In dit onderzoek staat de vraag centraal of deze andere benadering van gaswinning mogelijk is en wat de effecten daarvan zijn. Het onderzoek beschrijft hoeveel gas maximaal kan worden omgezet in de stikstofinstallaties, hoe in de resterende vraag door het Groningenveld kan worden voorzien en wat de consequenties zijn voor het functioneren van de gasmarkt, de leveringszekerheid en de importafhankelijkheid. Ook wordt stilgestaan bij de gevolgen voor de rijksbegroting.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Economische Zaken met medewerking van, de Autoriteit Consument en Markt, Gasunie Transport Services, GasTerra en NAM.

De effecten van deze manier van gas winnen op de veiligheid van de inwoners van Groningen wordt op dit moment onderzocht door de NAM en zal vervolgens door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) worden beoordeeld.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De mogelijkheden die in dit onderzoek worden geschetst voor een andere benadering van gaswinning, hebben effect op de huidige inrichting en functioneren van de gasmarkt. Dit heeft effect op de partijen die actief zijn op deze markt.

De komende tijd wordt nog onderzocht wat de effecten van deze andere benadering van gaswinning zijn op de aardbevingen en de veiligheid van de inwoners van Groningen. Dit wordt separaat onderzocht door de NAM en vervolgens beoordeeld door SodM. De consultatie van deze haalbaarheidsstudie richt zich om deze reden voornamelijk op marktpartijen en deskundigen.

Verwachte effecten van de regeling

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat het technisch mogelijk lijkt om de winning uit Groningen te verlagen. Bij deze optie haalt Nederland jaarlijks zoveel mogelijk gas uit het buitenland en de Nederlandse kleine gasvelden. Afhankelijk van hoe koud het is, wordt dit aangevuld met gas uit Groningen. Dit betekent dat de gaswinning uit Groningen minder wordt, maar dat er wel meer met pieken gewonnen wordt, zeker over de jaren heen, ten opzichte van een plafondbenadering.

Wat dit betekent voor de aardbevingen en daarmee de veiligheid is nog niet bekend; dat onderzoek voert NAM uit en zal worden beoordeeld door SodM.

Een tweede effect is dat de huidige gasmarkt anders zou moeten worden ingericht, waarvoor, afhankelijk van de gekozen variant, aanpassing nodig is van wet- en regelgeving.

Een derde effect is dat meer gas zal moeten worden geïmporteerd. Dat gas zal hoofdzakelijk door marktpartijen uit Rusland of -via LNG – dat voornamelijk uit het Noord-Afrika en het Midden-Oosten naar Nederland moeten worden geïmporteerd.

Doel van de consultatie

De consultatie is bedoeld om belanghebbenden de gelegenheid te bieden te reageren op de resultaten van het onderzoek. De eventuele reacties zullen worden betrokken bij het afronden van het onderzoek. In december zal de definitieve versie van het onderzoek, inclusief het onderzoek naar de veiligheid, worden betrokken bij de besluitvorming van het kabinet over de gaswinning in Groningen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van het rapport en de daarbij behorende bijlagen kan worden gereageerd.

Het rapport behandelt niet of een omkering van het gassysteem leidt tot minder aardbevingen. Die vraag staat centraal in het onderzoek dat door NAM wordt uitgevoerd en door SodM wordt beoordeeld. Het kabinet beslist aan het einde van het jaar op basis van de verschillende onderzoeken over de gaswinning in Groningen.

Meer informatie