Wijziging Financiële verhoudingswet

Dit wetsvoorstel regelt dat de inrichting van de financiële verhoudingen blijft passen bij de wijze waarop maatschappelijke opgaven door gemeenten en provincies worden opgepakt. Daarvoor wordt in de Financiële-verhoudingswet het uitkeringsstelsel en het wettelijk kader voor de verdeling van de algemene uitkering gewijzigd. Daarnaast wordt in de Gemeentewet en Provinciewet de rechtmatigheidsverantwoording door de colleges van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten geïntroduceerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-02-2020
Einddatum consultatie 16-03-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Financiën
Keten-ID 9597
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten, provincies en accountants.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De Financiële-verhoudingswet, Gemeentewet en Provinciewet zijn organieke wetten en richten zich uitsluitend tot gemeenten en provincies. Er zijn daarom geen administratieve lasten voor burgers of bedrijfsleven. Er zijn geen bestuurlijke lasten voor gemeenten en provincies verbonden aan dit wetsvoorstel.

Waarop kunt u reageren

Gereageerd kan worden op het gehele wetsvoorstel.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Financiële-verhoudingswet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Gemeentewet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Provinciewet

Bron: wetten.overheid.nl