Fink

Hoe kan informatie over de financierbaarheid van het midden- en kleinbedrijf worden verbeterd, gestandaardiseerd en ontsloten? Deze vraag staat centraal in de pilot Fink, die voortvloeit uit het Aanvullend Actieplan Mkb-financiering van 2014. In september 2015 is de pilot van start gegaan met de lancering van de website www.financieringslink.nl. De pilot loopt tot september 2016. De consultatie richt zich op de toekomst van Fink.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-06-2016
Einddatum consultatie 15-07-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Ondernemen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Bij de consultatie staat centraal hoe de transparantie en de werking van de mkb-financieringsmarkt op langere termijn kan worden versterkt. We kijken hierbij nadrukkelijk naar ontwikkelingen in de markt. Wat is het publieke belang, welke ontwikkelingen zien we in de markt en in welke richting dient de rol van de overheid zich, gelet op het functioneren van de markt, te bewegen?

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mkb-ondernemers, financiers, platforms, intermediairs, softwareontwikkelaars, FinTech-bedrijven en andere betrokkenen bij de financiering van het mkb.

Verwachte effecten van de regeling

Dit consultatiedocument dient als een peilstok: wat is de stand van zaken, welke ontwikkelingen zijn te verwachten en welke rol dient de overheid te kiezen?

Doel van de consultatie

Het ministerie van Economische Zaken wil verschillende betrokkenen in de gelegenheid stellen om vanuit verschillende perspectieven inbreng te leveren. Daartoe is deze consultatie gestart, met het verzoek een bijdrage te leveren om tot verdere keuzes te komen. Na de consultatie zal een brief aan de Tweede Kamer worden gestuurd, waarin wordt aangegeven hoe met de inbreng is omgegaan. Het perspectief voor mkb-bedrijven staat hierbij centraal: hoe kunnen voor hen de omstandigheden voor het verkrijgen van financiering worden geoptimaliseerd?

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

In het consultatiedocument worden vragen voorgelegd die uitgaan van vier (publieke) belangen op de markt voor mkb-financiering:
Marktplaats, spelregels, informatie en efficiency.

Meer informatie