Besluit experiment onderwijszorgarrangementen

Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS willen de combinatie onderwijs en zorg voor jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte beter regelen. Deze ontwerp-AMvB wijzigt op tijdelijke basis wetgeving op het gebied van bekostiging, onderwijstijd, inhoud van onderwijs en locatie van onderwijs. In het experiment mogen geselecteerde onderwijszorginitiatieven gedurende 5 jaar afwijken van de regels om een beter aanbod maatwerkoplossingen aan deze doelgroep tot stand te brengen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-11-2021
Einddatum consultatie 01-12-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs Overige vormen van onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het gaat om jongeren tot 21 jaar met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg, die binnen het regulier of het speciaal onderwijs niet tot ontwikkeling komen Door een gebrek aan flexibiliteit van de zorg- en onderwijsstelsels komen ze thuis te zitten, verzuimen ze, staan ze niet ingeschreven op een school of zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van artikel 5, onder a, van de Leerplichtwet 1969. Voor deze jongeren is vaak extra ondersteuning noodzakelijk, die niet altijd binnen het huidige stelsel georganiseerd kan worden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het experiment onderwijszorgarrangementen (OZA) is een belangrijke stap naar een betere verbinding tussen onderwijs en zorg op de langere termijn. Indien de uitkomsten van het experiment positief zijn, kan de regering besluiten wet- en regelgeving te wijzigen zodanig dat een onderwijs-zorgcontinuüm wordt gerealiseerd waarbinnen jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte zich dynamisch kunnen bewegen naar gelang hun ondersteuningsbehoefte.

Waarop kunt u reageren

AMvB met nota van toelichting

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen