Experimenteerwet zelfrijdende auto

De regering wil experimenten faciliteren met voertuigen waarbij systemen de rijtaak tijdelijk of compleet overnemen van de mens. Uiteindelijk zullen deze experimenten leiden tot permanente regelgeving voor de zelfrijdende auto. Omdat de zelfrijdende auto nog volop in ontwikkeling is en het nog onbekend is hoe de zelfrijdende auto er in de toekomst uit zal zien, zullen zelfrijdende auto's eerst door middel van experimenten op de openbare weg worden toegelaten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-07-2016
Einddatum consultatie 01-09-2016
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van de regeling is het creëren van een ontheffingsmogelijkheid voor het toestaan van experimenten waarbij het onmiddellijk toezicht door de bestuurder buiten de auto plaatsvindt, terwijl een systeem het gedrag van het voertuig bepaalt. Met deze experimenten kunnen geautomatiseerde functies in het verkeer getest worden zonder dat een bestuurder als bedoeld in de wetgeving zich ook in de auto moet bevinden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De volgende doelgroepen worden onderscheiden;
- Partijen die de experimenten met de zelfrijdende voertuigen uitvoeren.
- Andere weggebruikers
- Wegbeheerders

Verwachte effecten van de regeling

De regeling maakt het mogelijk om met zelfrijdende auto’s te experimenteren. Gelet op de voorwaarden waaronder een ontheffing kan worden verleend zullen er in beginsel geen nadelige gevolgen voor burgers en milieu zijn. Mogelijke risico’s voor de andere weggebruikers worden ingeschat en de veiligheidsmaatregelen dienen daarop te zijn afgestemd. Voor weggebruikers wordt duidelijk gemaakt dat op bepaalde plekken of tijdstippen experimenten kunnen worden uitgevoerd.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de ontwerpwijziging van de regelgeving m.b.t experimenten met zelfrijdende voertuigen. Meer in het algemeen heeft de consultatie tot doel de mogelijkheid te bieden om inzichten met betrekking tot het gebruik van innovatieve technieken in voertuigen in te brengen en ter overdenking mee te geven.
Het hierbij aangeboden wetsvoorstel is overigens nog in ontwikkeling. De uiteindelijke regeling kan er anders uit gaan zien.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele wetsvoorstel en de memorie van toelichting betrekken. Gevraagd wordt met name antwoord te geven op de volgende drie vragen:
1) Biedt het gekozen stelsel voldoende ruimte voor het uitvoeren van experimenten met een bestuurder buiten het voertuig?
2) Heeft u suggesties voor andere oplossingen om experimenten met zelfrijdende voertuigen mogelijk te maken? Ziet u bijvoorbeeld mogelijkheden om experimenten met een bestuurder buiten het voertuig onder de bestaande regelgeving uit te kunnen voeren?
3) Welke wettelijke bepalingen zouden belemmerend of problematisch kunnen zijn voor het uitvoeren van experimenten?

Uw reactie kunt u t/m 1 september 2016 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal uw opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de wetgeving te verbeteren.

Meer informatie