Wetsvoorstel evenredigheidstoets RWN

Dit wetsvoorstel voegt aan de Rijkswet op het Nederlanderschap een optierecht toe waarmee een persoon wiens Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan, dat Nederlanderschap onder bepaalde omstandigheden met terugwerkende kracht kan herkrijgen.

Dit wetsvoorstel voorziet tevens in een verlenging van de in artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, RWN opgenomen termijn voor verlies, van tien naar dertien jaar.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-07-2020
Einddatum consultatie 03-09-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 10624
Onderwerpen Nederlanderschap

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Personen die het Nederlanderschap van rechtswege zijn verloren, mits dat tevens leidde tot verlies van het Unieburgerschap.
- Meerderjarige Nederlanders die in het bezit van meerdere nationaliteiten langdurig hoofdverblijf hebben buiten het grondgebied van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en buiten de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

- Dit wetsvoorstel biedt een procedure om na van rechtswege verlies van het Nederlanderschap aan het evenredigheidsbeginsel te toetsen, en het Nederlanderschap zo nodig met terugwerkende kracht te herkrijgen.
- Voor meerderjarige Nederlanders die langdurig hoofdverblijf hebben buiten het grondgebied van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en buiten de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is, treedt verlies van het Nederlanderschap niet na tien jaar, maar na dertien jaar in.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het gehele voorstel van wet en de gehele toelichting

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Rijkswet op het Nederlanderschap

Bron: wetten.overheid.nl

Arrest Hof van Justitie 12 maart 2019

Bron: curia.europa.eu

Arrest Hoge Raad 3 april 2020

Bron: deeplink.rechtspraak.nl

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak 12 februari 2020

Bron: www.raadvanstate.nl

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak 20 mei 2020

Bron: www.raadvanstate.nl